Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  PaedDr. Adriana Veličová    
                                                              
Kontakt:                       velicova@azet.sk
                                       0918 534 025

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:   

 • každý prvý pondelok v mesiaci od 15.30 h do 16.30 h
 • každú stredu od 10.00 h do 11.00 h
 • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:     

 • každý utorok od 8.35 h do 09.30 h a po dohode

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

 • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
 • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

 • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
 • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
 • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.modernaskola.sk

 

 


 

Harmonogram prijímacieho pokračovania na denné štúdium v stredných školách
pre školský rok 2018/2019

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 01. 02. 2019

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu viď dole – Postup pri podávaní prihlášky do SŠ – školy, ktoré prijímajú žiakov na základe vykonania talentovej skúšky

do 20. 02. 2019

Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na učebné  a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 28. 02. 2019

Riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory

do 31. 03. 2019

Talentové skúšky na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

25. 03. – 12. 04. 2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka

a matematiky

03. 04. 2019

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory - ostatné SŠ

do 10. 04. 2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín

16. 04. 2019

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov do SŠ vrátane osemročných gymnázií

do 20. 04. 2019

1. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

13. 05. 2019

2. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

16. 05. 2019

2. kolo prijímacích skúšok

18. 06. 2019

/použité skratky: SŠ – stredná školy, ZŠ – základná škola, ŠVS – školské výpočtové stredisko/

Postup pri podávaní prihlášky do SŠ:

 • Zákonný zástupca žiaka doručí  výchovnej poradkyni PaedDr. Adriane  Veličovej
  /tel. kontakt 0918 534 025/  názvy 2 stredných škôl s konkretizovanými študijnými odbormi a adresami škôl, do ktorých si žiak chce podať prihlášku. Výchovná poradkyňa vytlačí obidve prihlášky a po žiakovi pošle na kontrolu naspäť zákonnému zástupcovi.
 • Zákonný zástupca spolu so žiakom navštívi detského lekára, ktorý potvrdí spôsobilosť žiaka študovať zvolené študijné odbory, prihlášky podpíše zákonný zástupca aj žiak a obratom ich prinesie naspäť výchovnej poradkyni. 
 • Prihlášky do všetkých stredných škôl odosiela základná škola.                                                                                                                                                                                                                                   

 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2019/2020

Plan_prace_vychovneho_poradcu_2019_2020.pdf(311.3 kB)Plan_prace_vychovneho_poradcu_2019_2020.pdf


5411056

20.10.2019
Úvodná stránka