Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spolu to zvládneme lepšie!

Spolu to zvládneme lepšie

Výchovný koncert zložený z orginálnych ukážok hry

Výchovný koncert zložený z orginálnych ukážok hry na archaické ľudové nástroje v podaní folkloristu Antona Budinského
Autor: škola

Záujmová činnosť - Z rozprávky do rozprávky

Záujmová činnosť - Z rozprávky do rozprávky
Autor: škola

Beseda s policajtom na tému Trestná zodpovednosť

Beseda s policajtom na tému Trestná zodpovednosť
Autor: škola

Plavecká 12-hodinovka

Plavecká 12-hodinovka
Autor: škola


 
 
Preventívno-osvetový program Boj proti kriminalite

Preventívno-osvetový program Boj proti kriminalite, II. stupeň
Autor: škola

Bež a vyhraj!

Bež a vyhraj!
Autor: škola

Kultúrny program Vianoce s Jednotkou 2018

Kultúrny program Vianoce s Jednotkou 2018
Autor: škola

Vianočné pečenie medovníkov

Vianočné pečenie medovníkov
Autor: škola


 
 
Žiaci I. stupňa - Bež a vyhraj!

Žiaci I. stupňa - Bež a vyhraj!
Autor: škola

OČAP - Prvá pomoc

OČAP - Prvá pomoc
Autor: škola

Individuálna práca počas výchovno - vzdelávacieho

Individuálna práca počas výchovno - vzdelávacieho procesu
Autor: škola

Dopravná výchova – Detské dopravné ihrisko v Detve

Dopravná výchova – Detské dopravné ihrisko v Detve
Autor: škola


 
 
Ukážka výcviku psov a psovodov, 11. 06. 2018

Ukážka výcviku psov a psovodov, 11. 06. 2018
Autor: škola

Benefičný koncert - Romano Jilo, 07. 03. 2018

Benefičný koncert - Romano Jilo, 07. 03. 2018
Autor: škola

Benefičný koncert - Romano Jilo, 07. 03. 2018

Benefičný koncert - Romano Jilo, 07. 03. 2018
Autor: škola

Benefičný koncert - Romano Jilo, 07. 03. 2018

Benefičný koncert - Romano Jilo, 07. 03. 2018
Autor: škola


 
 
Beseda Cesta k úspechu - PhDr. Mgr. Ján Berky z

Beseda "Cesta k úspechu" - PhDr. Mgr. Ján Berky z útvaru kriminálnej polície, 26. 02. 2018
Autor: škola

Činnosť zameraná na uvedomenie si hodnoty peňazí,

Činnosť zameraná na uvedomenie si hodnoty peňazí, O. A
Autor: škola

Čítanie s porozumením, IV. B

Čítanie s porozumením, IV. B
Autor: škola

Individuálna práca so žiakom - precvičovanie vybra

Individuálna práca so žiakom - precvičovanie vybraných slov III. A
Autor: škola


 
 
Násobilková omaľovánka, V. A

Násobilková omaľovánka, V. A
Autor: škola

Oddychové popoludnie

Oddychové popoludnie
Autor: škola

Poobedňajšia aktivita, príprava projektu na hodinu

Poobedňajšia aktivita, príprava projektu na hodinu matematiky, VII. A
Autor: škola

Precvičovanie a osvojenie si učiva, V. A

Precvičovanie a osvojenie si učiva, V. A
Autor: škola


 
 
Príprava na karneval, 0. A

Príprava na karneval, 0. A
Autor: škola

Relaxačné cvičenie, VI. A

Relaxačné cvičenie, VI. A
Autor: škola

Trénujeme si pozornosť, VI. A

Trénujeme si pozornosť, VI. A
Autor: škola

Deň vtákov

Deň vtákov
Autor: škola


 
 

 

Spolu to zvládneme lepšie

                        Spolu to zvládneme lepšie - plagát
 


 

Spolu to zvládneme lepšie

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Projekt Spolu to zvládneme lepšie v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší prebieha v ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene od začiatku januára 2018.

Do projektu sú zaradení žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prioritne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom projektu je vytvárať v škole podmienky na inkluzívne vzdelávanie. Uvedenej skupine žiakov sa individuálne venujú podľa ich potrieb dve pedagogické asistentky.

V dopoludňajších hodinách pracujú so žiakmi buď priamo na vyučovacích hodinách alebo individuálne. Dôraz kladú na pozitívnu motiváciu, názorné a zážitkové učenie. V popoludňajších hodinách v rámci mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti organizujú pre žiakov preventívno-osvetové programy a pestrú záujmovú činnosť. Aktívne spolupracujú s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Pravidelne o žiakoch komunikujú s ich zákonnými zástupcami. Spolupracujú s  OSVZaR MsÚ Zvolen, s ÚPSVaR vo Zvolene a Komunitným centrom Romano Jilo.

Spoločne s ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami školy sa snažia vytvárať v škole podmienky na tzv. celodenný výchovno-vzdelávací systém. V spolupráci s pedagógmi vytvárajú pre žiakov učebné materiály vo forme pracovných listov.

Pedagógovia systematicky pracujú na svojom profesijnom raste absolvovaním vzdelávaní v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Uvedeným systémom práce škola napomáha žiakom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávať a eliminovať bariéry, ktoré takéto prostredie u nich vytvára. Poskytuje žiakom dostatok primeraných podnetov na rozvoj ich osobnosti a ich efektívnu socializáciu. Žiaci sú systematicky vedení k starostlivosti o seba a svoj zovňajšok, k vytváraniu hygienických návykov, k slušnému správaniu, kultúrnemu vystupovaniu a komunikácii, k pravidelnej dochádzke do školy, k plneniu školských povinností, k sebaúcte,  k zmysluplnému tráveniu voľného času a rozvíjaniu svojich záujmov.

Aké aktivity realizovali pre žiakov pedagogické asistentky spoločne s ostatnými pedagógmi v tomto školskom roku? Spomenieme len najdôležitejšie.

Už od začiatku septembra žiaci postupne získavali vedomosti z oblasti environmentálnej a dopravnej výchovy. Zúčastnili sa vyučovania na detskom dopravnom ihrisku v Detve, kde si zopakovali  teoretické poznatky o doprave a tie  si následne prakticky overili  pri jazde na bicykli po dopravnom ihrisku. Sami sa presvedčili, že dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je veľmi dôležité. Za ich porušovanie boli potrestaní dvoma minútami vylúčenia z dopravného ihriska. Tento spôsob výučby bol pre deti veľmi motivačný.

V rámci  vychádzky pod Pustý hrad deti absolvovali niekoľko cvičení v prírode. Zopakovali si pravidlá správania sa v prírode, rozprávali sa o jej ochrane a pripomenuli si aj pravidlá prvej pomoci. V októbri žiaci navštívili záhradkársku výstavu. Načerpali krásne zážitky z príjemnej atmosféry podujatia a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o pestovaní ovocia a zeleniny. Koncom novembra sa niektorí žiaci zúčastnili tradičnej plaveckej 12-hodinovky, ktorú organizovalo mesto Zvolen ako zaujímavú pohybovú aktivitu na podporu zdravia.

  V súčasnom období – v decembri -  žiaci trávia príjemné popoludnia pri pečení vianočných medovníčkov a nácvikoch kultúrneho programu na školskú vianočnú akadémiu. Čaká ich ešte návšteva benefičného koncertu.

Pedagogické asistentky spoločne so žiakmi pravidelne informujú o aktivitách projektu prostredníctvom násteniek v priestoroch školy, príspevkami do školského časopisu a na školský web www.1zszv.sk.

           Školský rok 2018/2019 je v plnom prúde. My veríme, že nastavený systém práce sa prejaví  na zlepšených výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov.

 

                                                                                 Anna Cúttová, riaditeľka školy


 

Články

Plavecka_12_hodinovka.pdf(518.5 kB)Plavecka_12_hodinovka.pdf
O_troch_krasach_sveta.pdf(630.2 kB)O_troch_krasach_sveta.pdf
Citanie_detom.pdf(830.6 kB)Citanie_detom.pdf
Vianocne_pecenie.pdf(481.9 kB)Vianocne_pecenie.pdf
Vianoce_s_Jednotkou.pdf(529.7 kB)Vianoce_s_Jednotkou.pdf
Vystava_ovocia_a_zeleniny.pdf(595.7 kB)Vystava_ovocia_a_zeleniny.pdf
Spolu_to_zvladneme_lepsie_2._cast.pdf(378.6 kB)Spolu_to_zvladneme_lepsie_2._cast.pdf
Ukazka_vyviku_psov_a_psovodov.pdf(495.9 kB)Ukazka_vyviku_psov_a_psovodov.pdf
Citatelsky_maraton.pdf(508.8 kB)Citatelsky_maraton.pdf
Beneficny_koncert.pdf(417.7 kB)Beneficny_koncert.pdf
Svetovy_den_kulturneho_dedicstva.pdf(426.9 kB)Svetovy_den_kulturneho_dedicstva.pdf
Beseda_Cesta_k_uspechu_clanok.pdf(513.9 kB)Beseda_Cesta_k_uspechu_clanok.pdf
Spolu_to_zvladneme_lepsie_clanok.pdf(346.5 kB)Spolu_to_zvladneme_lepsie_clanok.pdf


5399867

15.10.2019
Úvodná stránka