Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský klub detí

Oznamy

Príspevok za ŠKD uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou .
Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ Mesto Zvolen. Výška mesačného príspevku je 8,- €.


Príspevok sa  uhrádza  do  20.  dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do  ŠKD  v priebehu  školského  roka,  za  prvý  mesiac dochádzky  sa  príspevok  uhrádza  vždy  do  troch  pracovných  dní  odo  dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza:
a)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi alebo  mu  bola  ÚPSVaR  schválená dotácia  na  podporu  výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
b) pri prerušení alebo obmedzení prevádzky ŠKD v čase letných prázdnin,
c) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa základnej školy, ktorej je školský klub  súčasťou  o ukončenie  dochádzky  dieťaťa  do  ŠKD  a  riaditeľ  vydá  písomný  súhlas s ukončením dochádzky; v tomto prípade sa príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol písomný súhlas riaditeľom vydaný

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0016 3444 4054

Dieťa môže skončiť dochádzku do školského klubu detí, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca
(§ 9 ods. 2 vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe).Dokument o stanovení výšky úhrady za príspevok ŠKD si môžete pozrieť a stiahnuť TU:

V mesiaci JÚN nás čaká:
05. 06. 2019
Celé Slovensko číta deťom-akcia v KK Ľ. Štúra

05. 06. 2019 Hasiči - akcia na školskom dvore

Vyhodnotenie činnosti ŠKD

 

Zrealizované aktivity:

 • 12. 09. 2018 športové  hry v rámci európskeho týždňa športu
 • 17. 09.-21. 09. 2018 - Bezpečne do školy-aktivity zamerané na dopravnú výchovu
 • 15. - 19. 10. 2018 - zber papiera
 • 24. 10. 2018 - Svetlonos
 • 31. 10. 2018 - Šarkaniáda - Gavurky
 • 06. 12. 2018 - Mikuláš
 • 13. 12. 2018 - vianočný stánok s výrobkami ŠKD
 • 16. 01. 2019 - návšteva filmového predstavenia v kine (Grinch)
 • 17. 01. 2019 - tretie oddelenie navštívilo výstavu Biblia na cestách v Krajskej knižnici Ľ. Štúra
 • 27. 02. 2019 - karneval ŠKD

 • 08. 03. 2019 - čitateľský maratón

 • 29. 03. 2019 - Noc s Andersenom v KKĽŠ vo Zvolene

 • 13. 04. 2019 - Čitateľský maratón v ŠKD

 • 18. 04. 2019 - Prázdninová jarná činnosť ŠKD

 • 31. 05. 2019 - MDD aktivity na školskom dvore

 • 05. 06. 2019 - Celé Slovensko číta deťom . akcia v KKĽŠ vo Zvolene

 • 05. 06. 2019 - Hasiči na školskom dvore, protipožiarna ochrana


 

Vyhodnotenie zberu papiera

Školský klub Úsmev

Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola


 
 
Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola


 
 
Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola


 
 
Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola


 
 
MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola


 
 
MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola


 
 
Lesnícke dni, 26. 04. 2019

Lesnícke dni, 26. 04. 2019
Autor: škola

Lesnícke dni, 26. 04. 2019

Lesnícke dni, 26. 04. 2019
Autor: škola

Lesnícke dni, 26. 04. 2019

Lesnícke dni, 26. 04. 2019
Autor: škola

Lesnícke dni, 26. 04. 2019

Lesnícke dni, 26. 04. 2019
Autor: škola


 
 
Lesnícke dni, 26. 04. 2019

Lesnícke dni, 26. 04. 2019
Autor: škola

Lesnícke dni, 26. 04. 2019

Lesnícke dni, 26. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola


 
 
Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola


 
 
Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04.

Prázdninová jarná činnosť ŠKD - plstenie, 18. 04. 2019
Autor: škola


 
 

 
Položky 1-40 z 845

Rozdelenie oddelení v ŠKD v školskom roku 2018/2019

I.   oddelenie   vychovávateľka Eva Šimunová
II.  oddelenie   vychovávateľka Erika Čankyová
III. oddelenie   vychovávateľka Miroslava Farbiaková

 


 

Ponuka klubovej činnosti 2018/2019

Záujmové vzdelávanie budeme rozvíjať počas celého školského roku touto  klubovou činnosťou: 

Šikovníček - výtvarné techniky

Malý záchranár - prvá pomoc pri úraze

Ruský jazyk- základy jazyka

Čítajko- pravidelná návšteva knižnice


 

Časový rozvrh činnosti ŠKD

06.00 hod. - 07.30 hod.  - ranná činnosť

11.30 hod. - 14.00 hod.  - podľa oddelení: obedy, oddychovo-relaxačná činnosť, záujmová činnosť

14.00 hod. - 15.00 hod.  - rekreačná činnosť

15.00 hod. - 16.00 hod.  - vzdelávacia činnosť, klubová činnosť

16.00 hod. - 17.00 hod.  - voľné hry detí


 


5311409

22.8.2019
Úvodná stránka