Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský klub detí

Oznamy

Príspevok za ŠKD uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou .
Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ Mesto Zvolen. Výška mesačného príspevku je 8,- €.


Príspevok sa  uhrádza  do  20.  dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do  ŠKD  v priebehu  školského  roka,  za  prvý  mesiac dochádzky  sa  príspevok  uhrádza  vždy  do  troch  pracovných  dní  odo  dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza:
a)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi alebo  mu  bola  ÚPSVaR  schválená dotácia  na  podporu  výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
b) pri prerušení alebo obmedzení prevádzky ŠKD v čase letných prázdnin,
c) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa základnej školy, ktorej je školský klub  súčasťou  o ukončenie  dochádzky  dieťaťa  do  ŠKD  a  riaditeľ  vydá  písomný  súhlas s ukončením dochádzky; v tomto prípade sa príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol písomný súhlas riaditeľom vydaný

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0016 3444 4054

Dieťa môže skončiť dochádzku do školského klubu detí, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca
(§ 9 ods. 2 vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe).Dokument o stanovení výšky úhrady za príspevok ŠKD si môžete pozrieť a stiahnuť TU:

V mesiaci OKTÓBER nás čaká:

  • od 14.10.- 18.10. 2019 - Zber papiera
  • 28.10.2019 - Svetlonos
  • 30.10.2019 - prázdninová činnosť Lučenec - terakotová armáda

 


 

Zber papiera

Starý papier do zberu veľmi radi zoberú!

 

V dňoch od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019 sa uskutoční ZBER PAPIERA.
Zber prebieha každé ráno na školskom dvore od 7:00 hod. do 8:00 hod. a na obed od 11:30 hod. do 14:00 hod.
V piatok 18. 10. 2019 sa papier zbiera len ráno do 8:00 hod. 
Papier a kartón musia byť previazané!

 
Každý žiak, ktorý prinesie do zberu viac papiera ako sám váži, získava sladkosť.
NAJlepší zberač získa vecnú cenu a NAJ trieda za:
1. miesto -  1 deň voľna na výlet + 10 €
2. miesto -  3 vyučovacie hodiny voľna na tematickú vychádzku + 7 €
3. miesto - 2 vyučovacie hodiny voľna na tematickú vychádzku + 5 €    

 

Ďakujeme, že sa zapojíte. Pomôžete tým nášmu životnému prostrediu.


 

Školský klub Úsmev

Detská hasičská univerzita

Detská hasičská univerzita
Autor: škola

Detská hasičská univerzita

Detská hasičská univerzita
Autor: škola

Detská hasičská univerzita

Detská hasičská univerzita
Autor: škola

Detská hasičská univerzita

Detská hasičská univerzita
Autor: škola


 
 
Detská hasičská univerzita

Detská hasičská univerzita
Autor: škola

Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola

Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola

Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola


 
 
Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola

Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola

Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola

Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola


 
 
Európsky týždeň športu v ŠKD

Európsky týždeň športu v ŠKD
Autor: škola

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť
Autor: škola

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť
Autor: škola

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť
Autor: škola


 
 
Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť
Autor: škola

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť

Lanová dráha Stožok - letná prázdninová činnosť
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola


 
 
Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola

Hasiči

Hasiči
Autor: škola


 
 
Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola


 
 
Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKD
Autor: škola

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola


 
 
Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019

Celé Slovensko číta deťom, 05. 06. 2019
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola


 
 
MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola

MDD V ŠKD

MDD V ŠKD
Autor: škola


 
 

 
Položky 1-40 z 863

Rozdelenie oddelení v ŠKD v školskom roku 2019/2020

I.   oddelenie   vychovávateľka Eva Šimunová
II.  oddelenie   vychovávateľka Erika Čankyová
III. oddelenie   vychovávateľka Miroslava Farbiaková

 


 

Ponuka klubovej činnosti 2019/2020

Záujmové vzdelávanie budeme rozvíjať počas celého školského roku touto  klubovou činnosťou: 

Šikovníček - výtvarné techniky

Malý záchranár - prvá pomoc pri úraze

Ruský jazyk- základy jazyka

Čítajko- pravidelná návšteva knižnice


 

Časový rozvrh činnosti ŠKD

06.00 hod. - 07.30 hod.  - ranná činnosť

11.30 hod. - 14.00 hod.  - podľa oddelení: obedy, oddychovo-relaxačná činnosť, záujmová činnosť

14.00 hod. - 15.00 hod.  - rekreačná činnosť

15.00 hod. - 16.00 hod.  - vzdelávacia činnosť, klubová činnosť

16.00 hod. - 17.00 hod.  - voľné hry detí


 


5399722

15.10.2019
Úvodná stránka