Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

Zariadenie školského stravovania

Prevádzka v školskej jedálni je od 6.30 hod. do 14.30 hod.

Vedúca školskej jedálne: Mária Špániková
Telefón: 045/5479 302
Mobil: 0911 390 138
Email: jedalen1zs@gmail.com
Číslo účtu: SK 20 0200 0000 3500 0153 2412

Cena obeda I. stupeň 1,09 €, zálohová platba 21,80 €.
Cena obeda II. stupeň 1,16 €, zálohová platba 23,20 €.
Zamestnanci cena obeda 1,04 €, zálohová platba 20,80 €.
Cudzí stravníci cena obeda 2,80 €, zálohová platba 56,00 €.
Mesačné platby za obedy treba uhradiť do 15. dňa v mesiaci, mesiac vopred.

Možnosť vyhlasovania je do 8,00 hod. ráno.

Výdaj obeda je od 11,30 hod. do 13,45 hod.

Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie si môžete pozrieť a stiahnuť TU:


 

Oznamy

Na základe platby účtom bude stravníkovi vydaná čipová karta-čip. Je platná/-ý počas celej školskej dochádzky.
Pri platbe šekom je stravník povinný prísť ukázať zaplatený ústrižok do kancelárie ŠJ, až potom bude prihlásený k stravovaniu, a tiež mu bude vydaná karta-čip.
Pri zabudnutí karty-čipu je stravník povinný prísť do kancelárie ŠJ, kde sa zistí, či už bol obed na kartu vydaný, ak nie, dostane stravník náhradný lístok na jeden deň.
Pri strate karty-čipu je potrebné stratu nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde sa karta-čip zablokuje a stravník, ak sa chce ďalej stravovať, musí si zakúpiť novú kartu-čip.
Pri ponuke dvoch jedál si môže stravník objednať druhé jedlo na objednávacom mieste tak, že vloží kartu-čip do terminálu a stlačí číslo 2. A to deň vopred.
Ak si stravník neobjedná druhé menu a je prihlásený na stravu, automaticky dostane menu číslo 1.
Vedúca výdajnej školskej jedálne našej školy upozorňuje zákonných zástupcov žiakov školy, že v súlade s ods.1 § 141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) je možné vydať obed len pre žiaka v čase jeho pobytu v škole.

To znamená, že dieťa, ktoré je PN a v škole nie je, obed nemôže dostať (výnimku tvorí prvý deň choroby, keď nebolo možné dieťa zavčasu odhlásiť z obedu).
Uvedené ustanovenie platí aj pri príspevku na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi (t.j. obed sa viaže na prítomnosť žiaka v škole).
Odhlásiť obed dieťaťa je možné najneskoršie do 07.00 hod. v deň odhlásenia.

 

Oznamujeme žiakom a rodičom školy, že na základe upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene sme povinní pripravovať obedy v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. Školské jedálne, ktoré ponúkajú možnosť výberu z dvoch druhov pripravovaných jedál sú povinné dodržiavať obsahovú a časovú štruktúru pri zostavovaní jedálnych lístkov pri druhom pokrme.
Mária Špániková, vedúca ZŠS

 

VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen.

 

 

 


 

Výdaj mliečnych desiat

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať o výdaji desiat na Základnej škole Jilemnického 1813/1 a Jilemnického 1032/2
podávaním mlieka a mliečnych výrobkov, zeleninových a mliečnych potravín vo forme nátierok, pekárenských výrobkov.

Úhrada: 1 porcia, 0,50 € (I. a II. stupeň)
Vaše dieťa prihlásime len na základe úhrady poštovou poukážkou /prevzatie v kancelárii ŠJ/ alebo bezhotovostnej úhrady v peňažných ústavoch. Mesačnú platbu vo výške 10 € požadujeme uhradiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca s uvedením presného mena a priezviska žiaka a triedy /nie rodiča/ - desiata - do správy pre prijímateľa. Vracanie preplatkov realizujeme na konci školského roka.

Výdaj desiat bude realizovaný cez čipy v školskej jedálni počas prvej alebo druhej prestávky od 10. 09. 2018.
Odhlasovanie desiat
 je možné do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa /nie ráno/.

V ponuke bude:

  • chlieb s rôznymi nátierkami /tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné/
  • sladké pečivo, celozrnné pečivo
  • jogurty, jogurtové mlieko
  • mlieko, kakao

 

Mária Špániková, vedúca ZŠS


 


5399726

15.10.2019
Úvodná stránka