Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

Interné projekty

NÁZOV PROJEKTU ZAMERANIE
Športom si zdravie upevňujeme Projekt pre triedy primárneho vzdelávania a žiakov 5. ročníka so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu, tenisovú prípravu a športovú prípravu so zameraním na základy korčuľovania, lyžovania a plávania. Spolupráca s CVČ Domino Zvolen (futbal), s LTC Lieskovec (tenis), Športová akadémia Mateja Tótha (atletika)
Dalton Prvky daltonského vyučovania realizované na stupni primárneho vzdelávania uplatňujúce princípy: samostatnosť, zodpovednosť, sloboda.
Separácia odpadu a zber druhotných surovín

Projekt ŠKD zameraný na separáciu odpadu a ochranu životného prostredia, zber papiera a PET fliaš.

Dni otvorených dverí (november, apríl)

Prezentácia učebných výsledkov, žiackych projektov a záujmovej činnosti žiakov s využitím IKT.

Vianoce
s JEDNOTKOU
Slávnostná akadémia pre žiakov, rodičov, zamestnancov školy a širšiu verejnosť pri príležitosti vianočných sviatkov. Prezentácia záujmovej činnosti žiakov a aktivít v rámci esteticko-humanitných predmetoch.
Vianočné trhy ŠKD

Tvorivé dielne pre žiakov a rodičov spojené s predajom vianočných darčekov.

Prezentácia práce žiakov školy:
To sme sa naučili, to nás baví
Prezentácie učebných výsledkov a záujmov žiakov s využitím IKT.

Hrajisko

(v spolupráci s RZ)

Vytvorenie podmienok na športovanie a kreatívne hry v čase mimo vyučovania a počas pobytu detí v ŠKD.

Kreo Komora

(v spolupráci s RZ)

Podpora tvorivých a kreatívnych aktivít na vyučovaní aj v mimoškolskej činnosti.
Projekty v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov na hodinách MAT a INF 5. ročník – Človek vo sfére peňazí
6. ročník – Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
7. ročník – Ochrana spotrebiteľa
8. ročník – Korupcia a pranie špinavých peňazí
9. ročník – Sporenie a investovanie
Projekty realizované na vyučovacích hodinách výchovných predmetov Rozvoj manuálnych zručností žiakov, estetického cítenia, logického, kreatívneho a tvorivého myslenia. Napr. Tvorivé dielne, Tajomstvo hudobných nástrojov, Čo sme vytvorili, Naj hlas – spevácka súťaž, Technický talent a i.

 

Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi

NÁZOV PROJEKTU ZAMERANIE DOTÁCIA (v €) VLASTNÉ FINANČNÉ ZDROJE (v €)
V základnej škole úspešnejší
(„Spolu to zvládneme lepšie“)
Podpora inkluzívneho vzdelávania, zameraný pre žiakov zo SZP.

68 742

(na dobu 3 rokov)

NFP

3 618


(spolufinancovanie zo strany školy na dobu 3 rokov)

Modernizácia odborných učební

žiadateľ je Mesto Zvolen

Vytvorenie a zlepšenie materiálno-technických podmienok na vyučovanie
(učebňa techniky, školská knižnica, chemicko-biologická učebňa).
156 608,26 

NFP 

8 242,54 €

(spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa)
TeachUp Online vzdelávanie PZ v oblasti hodnotenia žiakov, MPC Banská Bystrica. -
Škola inkluzionistov Podpora inkluzívneho vzdelávania pre žiakov nultého a prvého ročníka. 2 000€

získaný grant z Nadácie pre deti Slovenska
 
Hovorme o jedle

Diskusia o potravinách a výžive.
Projekt podporuje: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.
- -
Education  Slovakia Spolupráca s vysokoškolskou agentúrou AIESEC v Banskej Bystrici– zabezpečenie týždenného pobytu zahraničných stážistov v škole, pochádzajúcich z rôznych kontinentov s cieľom aktívne komunikovať v anglickom jazyku a spoznávať kultúru iných krajín - -

 

Medzinárodné projekty

NÁZOV PROJEKTU ZAMERANIE
Zelená škola

Medzinárodný environmentálny projekt realizovaný v spolupráci s Centrom etickej a environmentálnej výchovy na Slovensku – Živica, zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia, separáciu odpadov, energiu, vodu, zeleň a ochranu prírody.

  • Zapojíme sa tiež do projektov vyhlasovaných inými inštitúciami alebo organizáciami, ako napr. Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Čitateľský maratón,  Komparo,  Škola priateľská deťom, Daj prednosť životu a i.

  • Projekty do ktorých sa ŠKD zapája sú kultúrne programy, ekologické programy, projekty zamerané na dopravnú výchovu, zdravú výživu, športové popoludnia a iné. V rámci ŠKD sú to hlavne vnútro klubové projekty ako: Svetlonos, Karneval, Dúhové dni, Týždeň zdravej výživy, Zber papiera a iné.

 


 


5399731

15.10.2019
Úvodná stránka