Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Inovatívne vyučovanie vo zvolenských ZŠ

  Logo Operačný program vzdelávanie a EÚ-ESF


 

Základná škola, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene realizuje od 1.októbra 2009 v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Zvolen projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie: Premena tradičnej školy na modernú pod názvom Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách. Projekt realizuje spoločne so ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen a ZŠ, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen.

Garant projektu:  Mgr. Anna Cúttová

Cieľ: Projekt je zameraný na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách vo Zvolene s cieľom pripravovať úspešných absolventov pre spoločnosť s mottom:"Úspešní v škole, úspešní v živote". Špecifickými cieľmi projektu sú: aplikácia reformy systému vzdelávania v základných školách vo Zvolene, inovácia metód a obsahu vo výchovno-vzdelávacom procese v základných školách a vzdelávanie pedagogických zamestnancov vybraných základných škôl vo Zvolene.

Odborný personál:

Mgr. Šárka Slováková         - pre inováciu vyučovania v predmete Vlastiveda v 2. ročníku
Mgr. Eva Ondrisová             - pre inováciu vyučovania v predmete Anglický jazyk  v 5. ročníku
Mgr. Jana Sluková               - pre inováciu vyučovania v predmete Biológia v 5. ročníku
Mgr. Štefan Ferianc             - pre inováciu vyučovania v predmete Regionálna výchova v 5. ročníku so zameraním na geografiu a históriu
PaedDr. Adriana Veličová   - pre inováciu vyučovania v predmete Slovenský jazyk a literatúra v 6. ročníku
Mgr. Jana Hakelová             - pre inováciu vyučovania v predmete Nemecký jazyk v 6. ročníku

Kód projektu:   26110130111
Kód výzvy:   OPV-2008/1.1/03-SORO
Operačný program:   Vzdelávanie
Spolufinancovanie:  Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Druh projektu: Dopytovo orientovaný
Realizácia: 10/2009 – 09/2011
Rozpočet projektu: 162.719,58 Eura

Pedagogickí zamestnanci zapojení do projektu a ich výstupy:


 

Projekt IVVZZŠ PaedDr. Veličová Adriána

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana

Projekt IVVZZŠ, PaedDr. Veličová Adriana
Autor: škola


 

PaedDr. Veličová Adriana
1. Časovo-tematický plán- rozpis učiva predmetu slovenský jazyk a literatúra pre reformovaný  6. ročník ZŠ a ŠkVP
2. Metodicko-didaktické listy pre učiteľov slovenského jazyka
3. Zbierka úloh: Tvorivé písanie na hodinách slohu pre 6. roč
4. Interaktívna tvorivá dielňa pre učiteľov slovenského jazyka
5. Prezentácia: Prisnil sa mi sen...súťaž v tvorivom písaní


 

Projekt IVVZZŠ Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ondrisová Eva
Autor: škola


 

Mgr. Ondrisová Eva
1. Časovo-tematický plán – rozpis učiva predmetu anglický jazyk pre reformovaný 5. ročník ZŠ v ŠkVP
2. Metodický materiál pre učiteľov anglického jazyka
3. Elektronický súbor projektov na anglický jazyk umiestnený na portáli Moderný učiteľ („ Môj dom“, „Naše mesto“, „Ako trávim voľný čas“)
4. Výučbový materiál vytvorený žiakmi v programe Power Point s využitím e-beam tabule
5. Multimediálna prezentácia žiackych prác a súboru projektov


 

Mgr. Hakelová Jana
1. Časovo-tematický plán – rozpis učiva predmetu nemecký jazyk pre reformovaný  6. ročník ZŠ v ŠkVP
2. Súbor metodických listov pre učiteľov nemeckého jazyka
3. Prezentácia o meste Viedeň v programe PowerPoint vytvorená na základe exkurzie žiakov
4. Prezentácia žiakov podľa tematických okruhov
5. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký slovník so zameraním na zdravý životný štýl
6. Prezentácia aktivít a žiackych prác


 

Projekt IVVZZŠ Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Ferianc Štefan
Autor: škola


 

Mgr. Ferianc Štefan
1. Učebné osnovy voliteľného predmetu regionálna výchova pre 5. ročník ZŠ
2. Časovo-tematický plán - rozpis učiva predmetu regionálna výchova pre 5. ročník ZŠ v ŠkVP
3. Súbor pracovných listov pre žiakov na opakovanie a prehlbovanie učiva predmetu regionálna výchova s využitím IKT (metodický materiál)
4. Informačná brožúra o historických a geografických zaujímavostiach zvolenského regiónu
5. Prezentácia – výstavy žiackych prác, brožúra, mapa, prezentačné CD, otvorené hodiny


 

Projekt IVVZZŠ Mgr. Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka

Projekt IVVZZŠ, Mgr.Slováková Šárka
Autor: škola


 

Mgr. Slováková Šárka
1. Časovo-tematický plán – rozpis učiva predmetu vlastiveda pre reformovaný 2. ročník pre ZŠ v ŠkVP
2. Metodické listy pre učiteľov vlastivedy v 2. ročníku
3. Súbor pracovných listov na vyučovanie vlastivedy v 2. roč. s daným tematickým zameraním
4. Ako vidím mesto – história a súčasnosť mesta, kde žijem. Súbor detských výtvarných a modelárskych prác, výstava na prezentačných paneloch v budove školy
5. Architektúra môjho mesta – dramatizácia, prezentácia v rámci otvorenej hodiny a videoklipu
6. Prezentačné CD v PowerPointe a prezentačná brožúra aktivít


 

Projekt IVVZZŠ Mgr. Slúková /Szilvasi/ Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola


 
 
Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana

Projekt IVVZZŠ, Mgr. Szilvasi Jana
Autor: škola


 

Mgr. Sluková /Szilvasi/ Jana
1. Časovo-tematický plán predmetu biológia pre reformovaný 5. ročník ZŠ v ŠkVP
2. Metodický materiál pre učiteľov biológie
3. Pracovné listy z biológie pre žiakov 5. ročníka k vybraným témam
4. Život v lese – prezentácia v PowerPointe
5. Obrazy ekosystémov (tvorba vodných a suchozemských ekosystémov)
6. Žiacke záznamy z pozorovania prírody
7. Prezentačné CD, výstava žiackych prác na prírodopisných nástenkách


 

Monitoring projektu

Jednotka privítala krajanských učiteľov z Maďarska

V spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sme minulý týždeň v Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene privítali krajanských učiteľov z Maďarska, a to z Budapešti a z Békešskej Čaby. Návštevy sa zároveň zúčastnili aj zástupcovia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti, manažérka pre kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie CDVUK Bratislava Mgr. Ľudmila Abelová a vedúci odboru školstva MsÚ Zvolen Mgr. Miroslav Marcinko.                                                                                                                                                                                                    

Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s vyučovaním slovenského jazyka a literatúry a slovenských reálií v základnej škole na Slovensku a odniesť si skúsenosti a inšpirácie do svojej praxe – vyučovania slovenského jazyka v maďarských školách.

Pedagógovia z Maďarska sa najskôr zúčastnili pozorovaní na vyučovaní v rôznych triedach primárneho vzdelávania i v triedach nižšieho stredného vzdelávania a následne sa zúčastnili tvorivých dielní a diskusií s pedagógmi našej školy. Boli im prezentované výstupy projektu Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách v predmetoch slovenský jazyk a literatúra v 6. ročníku a regionálna výchova v 5. ročníku. Uvedený projekt škola realizovala pod hlavičkou zriaďovateľa Mesta Zvolen v rámci operačného programu Vzdelávanie: Premena tradičnej školy na modernú.

Maďarskí pedagógovia sa oboznámili s inovovanými učebnými materiálmi a didaktickými prostriedkami, ktoré pedagógovia využívajú na vyučovaní. Zaujala ich rozmanitosť učebných pomôcok a výukových materiálov, využitie moderných a zaujímavých vyučovacích metód, prvky daltonského vyučovania na stupni primárneho vzdelávania a zaraďovanie IKT pri prezentovaní učiva žiakom, jeho precvičovaní a upevňovaní. Veľký záujem prejavili o našu ľudovú kultúru, o ľudové zvyky a obyčaje nášho regiónu. Ocenili hodnotné pracovné listy, ktoré žiaci využívajú na regionálnej výchove.

Súčasťou  programu návštevy bola aj prezentácia školy a oboznámenie sa s jej chodom a organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu, Školským vzdelávacím programom a činnosťou Školského klubu detí.

Naši pedagógovia sa dozvedeli veľa zaujímavých poznatkov o miestach v Maďarsku, kde žijú a o systéme vyučovania slovenského jazyka v maďarských školách. Obdivovali sme ich krásnu slovenčinu, ich vedomosti a záujem o slovenskú históriu a o ľudovú kultúru.

Nadviazali sme kontakty, ktoré budem chcieť v budúcnosti zúročiť pre našich žiakov a pedagógov pri poznávaní kultúry a života ľudí v susednom Maďarsku.


 

Využiteľnosti výstupov projektu a záverečná prezentácia

Využiteľnosť výstupov projektu Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách
a využiteľnosť zakúpeného zariadenia a vybavenia a didaktických prostriedkov z prostriedkov projektu na vyučovaní

Aktualizované výstupy projektu Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách sú súčasťou ŠkVP.

Aplikáciu výstupov projektu a využiteľnosť zakúpeného zariadenia a didaktických prostriedkov sme každoročne prezentovali žiakom, pedagógom,  zástupcom rodičovského združenia, rade školy a zástupcom zriaďovateľa na ŽIACKYCH VEDECKYCH KONFERENCIÁCH, vianočných akadémiách VIANOCE S JEDNOTKOU a  na TVORIVÝCH DIELŇACH. Prezentovali sme ich i žiakom a pedagógom v rámci iných projektov – Comenius, návšteva krajanských učiteľov z Maďarska, Zelená škola. Pravidelne sme uverejňovali príspevky v školskom časopise MANTINEL, v regionálnom týždenníku MY a na školskom webe. Aktivity po skončení projektu si môžete pozrieť v PowerPointovej prezentácii TU.


 
Vystupy_projektu_a_ich_sirenie.pdf(406.7 kB)Vystupy_projektu_a_ich_sirenie.pdf
Zaverecna_prezentacia_projektu_Inovativne_vyucovanie.pdf(2.3 MB)Zaverecna_prezentacia_projektu_Inovativne_vyucovanie.pdf
IVZZS_PREZENTACIA_2017.pdf(3.1 MB)IVZZS_PREZENTACIA_2017.pdf


5411044

20.10.2019
Úvodná stránka