Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Na stiahnutie

Škola


 
Školský vzdelávací program

 

 
Školský poriadok

 
Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení šk. roka 2015/16

 
Plán práce výchovného poradcu na šk. rok 2015/2016

 
Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania v ZŠ

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

 
Kolektívna zmluva na rok 2019

 
Sociálny fond 2019

 
Výchovný program ŠKD

 

 
Školský poriadok ŠKD

 
Výška úhrady príspevku ŠKD

 
Príprava a výdaj 2 druhov pokrmov ako hlavných jedál na obed v školských jedálňach pri ZŠ - upozornenie

 
Príprava a výdaj 2 druhov pokrmov ako hlavných jedál na obed v školských jedálňach pri ZŠ - odborné usmernenie

 
Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie

 
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

 
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

 

Zápis do 1. ročníka

Zápisný lístok na plnenie PŠD

 
Zápisný lístok stravníka

 
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

 
Žiadosť o prijatie do ŠKD

 

 

 

 
Kritériá pre prijatie do 1. ročníka na plnenie PŠD

 

Venujte 2% /3%/z daní v prospech vašich detí


 
 Potvrdenie.pdf (36.4 kB) Potvrdenie.pdf (36.4 kB)

 

Iné tlačivá

Žiadosť o prijatie do školy

 
Informovaný súhlas o triede pre deti nadané na šport

 
Žiadosť o odhlásenie žiaka zo školy

 
Žiadosť o uvolnenie žiaka

 

 

Edukačné materiály

Zbierka úloh z matematiky pre žiakov 5. roč. s environmentálnym zameraním1

 
Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník

 


5232203

25.4.2019
Úvodná stránka