Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

COMENIUS - aktivity 2013

Január 2013
Doplnenie materiálov z aktivít projektu vo výstavných priestoroch školy.
Stretnutie projektového tímu - hodnotenie činnosti, príprava a rozdelenie úloh na ďalšie obdobie.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok
Vytvorenie záznamu a grafu nameraných hodnôt.
Doplnenie údajov na webovú stránku.

Február 2013
Konečná korektúra textov a úprava knihy príbehov o počasí pre tlač - spolupráca s dizajnérom.
Spolupráca s tlačiarňou – tlač knihy príbehov pre všetky školy spoločne.
11.2.2013 Karneval pre žiakov s účasťou rodičov a tematikou: „Dopravné prostriedky, ktoré šetria životné prostredie“
20.2.2013 Stretnutie s rodičmi žiakov hostiteľských rodín – príprava na partnerské stretnutie na Slovensku.
Príprava partnerského stretnutia na Slovensku.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok.
Vytvorenie záznamu a grafu nameraných hodnôt.

Marec 2013
Príprava aktualít na webovú stránku.
Školská rozhlasová relácia k prebiehajúcim aktivitám projektu Comenius.
Stretnutie projektového tímu – rozdelenie úloh na partnerské stretnutie.
Stretnutie s rodičmi a žiakmi hostiteľských rodín.
7.3.- 13.3.2013 Partnerské stretnutie na Slovensku.
8.3.201 Prednáška na Technickej univerzite vo Zvolene o aplikácii počítačového softwaru SIBILA (rastový simulátor na predpovedanie budúcnosti stavu lesa v závislosti od rôznych faktorov a vstupov, napr. poveternostných podmienok). 
9.3.2013 Návšteva Plavna - chráneného územia európskeho významu - spojená s výkladom.
11.3. 2013 Hudobno-dramatický program žiakov s tematikou o počasí a ochrane životného prostredia pre účastníkov partnerského stretnutia. 
Články o priebehu projektu a partnerskom stretnutí na Slovensku do školského časopisu, miestnej tlače a na webové stránky.  
Sledovanie počasia – vzduch, teplota, množstvo zrážok, smer a sila vetra – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.

Apríl 2013
Tvorba prezentácie o doterajších aktivitách projektu.
15.4.-19.4. Zber papiera 
23.4.2013 Návšteva podujatia pri príležitosti Dňa Zeme  - Námestie SNP vo Zvolene
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.  
30.4 2013 Stretnutie s rodičmi žiakov vybraných na partnerské stretnutie do Anglicka.
                                                                                   
Máj 2012
Stretnutie projektového tímu – hodnotenie, nové úlohy.                                                                                        
Príprava materiálov a programu Comenius v súvislosti so Slávnostnou akadémiou k 60.výročiu školy – prezentácia projektu na akadémii s účasťou verejnosti – šírenie výsledkov projektu (Európska kniha o počasí).                                                                                                                Príprava prezentácie o projekte Comenius na Konferenciu Mladých Európanov vo Zvolene. 
Účasť na medzinárodnej Konferencii Mladých Európanov v dňoch 20.5. – 21.5. 2013 vo Zvolene  -  vystúpenie našich žiakov s prezentáciou o aktivitách v projekte Comenius v anglickom a slovenskom jazyku.                                                                                                                                 
29.5.2013 Beseda pre 8. ročník v nemeckom a anglickom jazyku s dobrovoľníkom z Nemecka pracujúcim pre združenie Slatinka o jeho činnosti – tematika životného prostredia.      
Tvorba záverečnej prezentácie všetkých škôl o priebehu celého projektu.    
Stretnutie s rodičmi žiakov – účastníkov partnerského stretnutia v Anglicku.  
                         
Jún 2013        
Príprava učiteľov a žiakov na partnerské stretnutie v Anglicku. 
3.6.2013 Informovanie rodičov o priebehu projektu a zhodnotenie formou školského rozhlasu na rodičovskom združení v rámci celej školy – poďakovanie za spoluprácu v projekte.     
Návšteva filmových predstavení s prírodovednou a ekologickou tematikou v rámci  19. medzinárodného festivalu Envirofim 2012.                                                                
Tvorba záverečnej prezentácie všetkých škôl o priebehu celého projektu.    
Účasť na partnerskom stretnutí v Anglicku 6.6. – 12.6. 2013.                                                                                 
Hodnotiace správy účastníkov partnerského stretnutia.
Príprava informácií o partnerskom stretnutí pre školu a do médií.
Školenie k podávaniu záverečnej správy o projekte.  
Príprava DVD a CD s výstupmi projektu pre potreby škôl v rámci regiónu.  
Doplnenie informácií o aktivitách projektu na webovú stránku školy.
Sledovanie informácií o podávaní záverečnej správy o projekte Comenius a príprava výstupov pre Národnú agentúru SAAIC.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.
Porovnanie a vyhodnotenie sledovania počasia žiakmi formou plagátu.
 

Júl 2013
Stretnutie projektového tímu – vyhodnotenie obsahovej a finančnej stránky projektu.
Príprava úloh pre disimináciu výsledkov projektu.
Záverečná prezentácia o činnosti v projekte.
 


 


5411007

20.10.2019
Úvodná stránka