Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Erasmus+

Fotogaléria Erasmus+

Erasmus+ Sardínia

Erasmus+ Sardínia
Autor: škola

Erasmus+ Sardínia

Erasmus+ Sardínia
Autor: škola

Erasmus+ Sardínia

Erasmus+ Sardínia
Autor: škola

Erasmus+ Sardínia

Erasmus+ Sardínia
Autor: škola


 
 
Erasmus+ Sardínia

Erasmus+ Sardínia

Erasmus+ Malta

Erasmus+ Malta
Autor: škola

Erasmus+ Malta

Erasmus+ Malta
Autor: škola

Erasmus+ Malta

Erasmus+ Malta
Autor: škola


 
 
Erasmus+ Berlín

Erasmus+ Berlín
Autor: škola

Erasmus+ Berlín

Erasmus+ Berlín
Autor: škola

Erasmus+ Berlín

Erasmus+ Berlín
Autor: škola

Erasmus+ Bournemouth

Erasmus+ Bournemouth
Autor: škola


 
 
Erasmus+ Bournemouth

Erasmus+ Bournemouth
Autor: škola

Erasmus+ Bournemouth

Erasmus+ Bournemouth
Autor: škola


 

O projekte Erasmus+

Šiesti naši pedagogickí zamestnanci zo ZŠ P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene sa v termíne od 26. 08. 2017 do 03. 09. 2017 zúčastnili vzdelávacieho kurzu v rámci projektu Erasmus+ mobilita KA1 na SARDÍNII v meste Alghero. Kurz, na ktorý sme získali grant
vo výške 12 360 € bol zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania v škole, prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a projektové riadenie. Kurz viedli kvalifikované lektorky z Anglicka, zúčastnili sa ho taktiež pedagógovia z Lučenca, Krupiny, Považskej Bystrice a Tvrdošína a pedagógovia z hostiteľskej školy z Alghera. Učitelia získali veľa cenných rád a zdieľali cenné skúsenosti, ktoré sa osvedčili v práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zahraničí. Príjemná atmosféra kurzu bola umocnená nádherným prostredím prímorského historického mesta Alghero.


Vďaka projektu Erasmus+ bol školský rok 2014/2015 opäť trochu iný aj na Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene. Projekt bol škole schválený v roku 2014 a trval jeden rok. Viacerí pedagógovia vycestovali do zahraničia, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti nielen v cudzom jazyku.

Erasmus+ je projektom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Projekt umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní a v odbornej príprave mládeže. Základná škola, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene získala grant na kľúčovú akciu KA1 – mobilitu pedagogických zamestnancov v zahraničí, konkrétne na Malte, v Nemecku a Anglicku. Do projektu sa zapojilo päť učiteľov a riaditeľka školy. Cieľom projektu bolo predovšetkým zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, zlepšenie ich pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykovej zručnosti učiteľov. Škola chce predovšetkým využiť vzdelávanie učiteľov v zahraničí vo vyučovacom procese, skvalitniť vyučovací proces v oblasti cudzích jazykov, podporiť sebavedomie učiteľov a využiť získané vedomosti v oblasti manažmentu školy.

MALTA
Prvá mobilita sa konala v októbri 2014 na Malte, kam vycestovali dve vyučujúce anglického jazyka. Týždeň strávili na študijnom pobyte v mestečku St. Julians. Pani učiteľka Michaela Lukačková absolvovala kurz zameraný na rozvoj jazykových kompetencií pre učiteľov, čím si zlepšila svoje znalosti angličtiny v gramatike, slovnej zásobe a vo výslovnosti. Sedenia zahŕňali diskusie o súčasnom dianí využitím brainstormingu, riešenia problémov a úloh, hranie rolí, prácu v pároch a iné pracovné činnosti. Pani učiteľka Jana Szilvási absolvovala kurz zameraný na rozvoj didakticko-metodologických kompetencií frekventantov vo výučbe anglického jazyka. Takisto si rozšírila svoje vedomosti výučby o nové nápady a aktivity, najmä v oblasti multimédií vo výučbe. Kurz bol realizovaný formou dielní, interaktívnych cvičení, aktivít a skupinových prác. Na konci pobytu obidve získali certifikát.

BERLÍN
Druhej mobility, ktorá sa konala v novembri 2014 v Berlíne, sa zúčastnila pani učiteľka nemeckého jazyka, Jana Hakelová. Mesačný jazykový kurz bol zameraný na plánovanie a realizáciu vyučovacieho procesu v nemeckom jazyku. Jeho súčasťou bolo aj vyučovanie zahraničných študentov v jazykových kurzoch  a feedback pod vedením tútorov, hospitácie a pozorovanie vyučovacích hodín, písomné práce na rôzne témy. Na konci pobytu pani učiteľka obdržala európsky certifikát Eurolta.

BOURNEMOUTH
Tretia, posledná mobilita – intenzívny trojdňový študijný pobyt v anglickom prístavnom meste Bournemouth, sa uskutočnila v júni tohto roku. Tento kurz bol nastavený pre vedenie školy. V rámci neho si slovenská a anglická škola vymenili skúsenosti o osvedčených postupoch, rozvoji regionálnych stratégií, o testovaní a validácii nových kurikúl. Tohto kurzu sa zúčastnila pani riaditeľka Anna Cúttová a dve vyučujúce anglického jazyka – Františka Sladkovská a Mariana Galbavá.

Projekt Erasmus+ účastníkom v neposlednej rade priniesol aj poznávanie nových krajín a kultúr, čo vyučujúcich v Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene nabilo novým elánom, novou chuťou pokračovať v sebazdokonaľovaní a v odhodlaní zdolávať jazyky s novým entuziazmom.

Mgr. Michaela Lukačková
      koordinátor projektu


 


5411030

20.10.2019
Úvodná stránka