Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

COMENIUS - projektové týždne

PROJEKTOVÝ TÝŹDEŇ 19.12. – 22.12.2011

Týždeň pred vianočnými prázdninami naši žiaci a pedagógovia venovali aktivitám zameraným na témy: Klimatické zmeny v Európe, Globálne otepľovanie, Druhy energie a jej šetrenie. Išlo o jednu z akcií nášho multilaterálneho školského partnerstva s názvom: Klimatické zmeny v Európe, realizovanom v rámci podprogramu Comenius - Programu celoživotného vzdelávania za podpory Národnej agentúry SAAIC.
Aby si žiaci viac všímali svoje okolie a neboli ľahostajní k svojmu prostrediu, kde trávia svoj školský aj voľný čas, vyhlásili sme aj súťaž vo fotografovaní na témy:
1. Šetrenie energiou a vodou
2. Klíma a životné prostredie
Už v piatok pred „Projektovým týždňom“ sa všetci oboznámili s jeho priebehom a úlohami prostredníctvom relácie v školskom rozhlase. Na jednotlivé vyučovacie predmety si učitelia pripravili prezentácie s danou problematikou, pracovné listy a informácie aj praktické aktivity pre svojich žiakov. Žiaci sa prostredníctvom filmov, prezentácií , internetových stránok, encyklopédií a pracovných listov oboznamovali s rôznymi druhmi energie, obnoviteľnými zdrojmi energie, jej šetrením a plytvaním. Veľa zaujímavého sa žiaci aj učitelia dozvedeli z filmov o globálnom otepľovaní a klimatických zmenách a rôznych názoroch na príčiny tohto procesu, získavali vedomosti, zamýšľali sa nad novými poznatkami a nad tým, čo môžu urobiť na zlepšenie, ako môžu meniť svoje správanie. Svoje postrehy žiaci vyjadrovali nielen slovne, ale aj výtvarnou činnosťou.  Vytvorili plagáty a Power -Pointové prezentácie, priestorové modely zdrojov energií, literárne práce, na hodinách matematiky počítali príklady  na tému energií... O všetkom svedčí aj fotodokumentácia, vytvorená počas priebehu aktivít na vyučovacích hodinách, znázorňujúca žiakov a ich učiteľov v akcii, v zaujatí práce na svojich projektových výstupoch. Nevšednú atmosféru a hodiny plné vynikajúcich nápadov hodných zaznamenania sa podarilo zachytiť objektívom fotoaparátu u žiakov a našich kolegov nižších ročníkoch.
V triedach sa žiakom predstavila 5-členná energetická hliadka z radov deviatakov, ktorá sleduje vypínanie svetla a vody, šetrenie energiou v triedach a na celej škole. Zároveň denne počas veľkej prestávky táto hliadka zaznamenáva spotrebu energie odčítavaním na meračoch v našej škole. Údaje zobrazené v grafe nám poslúžia na porovnanie spotreby energie v jednotlivých mesiacoch počas roka a prehľadu o jej šetrení.
Pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov prebiehal vzdelávací program s tromi lektorkami s Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré sa v ňom zamerali napr. aj na tému: Les a klimatické zmeny.
V druhej rozhlasovej relácii počas „Projektového týždňa“ sa žiaci zoznámili so spoločnou hymnou nášho partnerstva štyroch európskych škôl, ktorú si v anglickom jazyku nacvičili žiačky ôsmeho a deviateho ročníka za vlastného hudobného sprievodu.
Počas tohto týždňa pokračoval aj zber PET fliaš na našej škole.
Výsledkom „Projektového týždňa“ boli mnohé zaujímavé práce žiakov k téme nášho projektu a vznikli tak aj nové učebné pomôcky, ktoré si vytvorili žiaci. Zároveň sa pri ich tvorbe veľa naučili a učenie bolo pre nich skôr pútavou hrou a príjemným zážitkom.
Súčasťou projektových aktivít bola aj návšteva vzdelávacieho centra environmentálnej a etickej výchovy Živica v Zaježovej, ktorá sa uskutočnila už dňa 7.12.2011. Pod vedením lektorky Dominiky Fukerovej sa tu zrealizoval vzdelávací program pre žiakov piateho a šiesteho ročníka. Vzdelávanie bolo venované témam: Klimatické zmeny, Ekosystémy v Zaježovej, Od zrnka k chlebu..., Odpady, Energia a prírodné zdroje, Ochrana životného prostredia
Žiaci sa v zaujímavom a súlad s prírodou vyjadrujúcom prostredí zoznámili so šetrnejším spôsobom života ako sú zvyknutí.
Po vyhodnotení aktivít „Projektového týždňa“ bude prebiehať výstava žiackych prác, a vyhlásenie výsledkov súťaže vo fotografii.

PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ 3.12. – 7.12.2012

Týždeň od 3.12. do 7.12. sme v rámci vyučovania venovali téme nášho medzinárodného projektu v programe Comenius. Zapojili sa žiaci I. aj II. stupňa, učitelia a do niektorých aktivít aj rodičia. Tento PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ sme zamerali viac na tému: „Výživa a klimatické zmeny“, ale nechýbala ani aktivita súvisiaca s druhmi energie.  Žiaci získavali informácie prostredníctvom interaktívnej výstavy: „Energia tretieho tisícročia“, na exkurzii realizovanej na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici na tému: „Chov včiel a včelie produkty“, prostredníctvom svojich vyučujúcich, rodičov a internetu. Vytvárali plagáty na tému: „Výživa a klimatické zmeny“, spolu so svojimi rodičmi odpovedali na otázky dotazníka a ankety s názvom: „Čo môžeme urobiť  pre  klímu?“ V školskej kuchynke sa pripravovali zdravé jedlá z čerstvých surovín, šaláty a nátierky podľa receptov, ktoré pripravili žiaci v spolupráci s rodičmi a učiteľmi. Uskutočnila sa ochutnávka týchto jedál a prezentácia potravín z regiónu. Pani učiteľky na prvom stupni prichystali pre svojich žiakov veľmi zaujímavé činnosti o výžive a klimatických zmenách, prezentáciu na tému: „Odkiaľ prichádzajú potraviny“, výstavku zdravých jedál. Žiaci vytvorili plagáty zachytávajúce tzv.uhlíkovú stopu. V triedach prvého aj druhého stupňa sa uskutočnila prezentácia z exkurzie na tému: „Včelárstvo“, ktorú si pre mladších žiakov pripravili žiačky Alexandra Gallová (6.B) a Simonka Chmelařová (5.B) spolu s pani učiteľkou Marianou Galbavou. V jednotlivých triedach prezentovali tieto dve žiačky aj svoj pobyt na partnerskom stretnutí v Holandsku, na ktorom sa zúčastnili v rámci projektu COMENIUS v novembri 2012. Žiaci na vyučovaní vyjadrovali svoje názory na to, či viac konzumujeme miestne alebo dovezené potraviny, či viac využívame elektrospotrebiče na uskladnenie a prípravu potravín, alebo jeme vo väčšej miere  čerstvé a nespracované potraviny. Hovorili aj o dovoze potravín a jeho vplyve na životné prostredie a klímu, o potravinách z regiónu, o zdravej a nezdravej výžive. Žiaci prostredníctvom svojich plagátov prezentovali vlastné názory a uvádzali dôvody, ktoré druhy potravín, odkiaľ a prečo uprednostniť, vyjadrovali skúsenosti z rodiny, školy a svojho okolia.
Zároveň bola vyhlásená dlhodobá fotosúťaž s názvom: „Ekofarma zblízka“. Zapojením sa do tejto súťaže majú žiaci svojimi fotografiami priblížiť atmosféru života a činností na farme.

PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ 3.12. – 7.12.2012

Týždeň od 3.12. do 7.12. sme v rámci vyučovania venovali téme nášho medzinárodného projektu v programe Comenius. Zapojili sa žiaci I. aj II. stupňa, učitelia a do niektorých aktivít aj rodičia. Tento PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ sme zamerali viac na tému: „Výživa a klimatické zmeny“, ale nechýbala ani aktivita súvisiaca s druhmi energie.  Žiaci získavali informácie prostredníctvom interaktívnej výstavy: „Energia tretieho tisícročia“, na exkurzii realizovanej na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici na tému: „Chov včiel a včelie produkty“, prostredníctvom svojich vyučujúcich, rodičov a internetu. Vytvárali plagáty na tému: „Výživa a klimatické zmeny“, spolu so svojimi rodičmi odpovedali na otázky dotazníka a ankety s názvom: „Čo môžeme urobiť  pre  klímu?“ V školskej kuchynke sa pripravovali zdravé jedlá z čerstvých surovín, šaláty a nátierky podľa receptov, ktoré pripravili žiaci v spolupráci s rodičmi a učiteľmi. Uskutočnila sa ochutnávka týchto jedál a prezentácia potravín z regiónu. Pani učiteľky na prvom stupni prichystali pre svojich žiakov veľmi zaujímavé činnosti o výžive a klimatických zmenách, prezentáciu na tému: „Odkiaľ prichádzajú potraviny“, výstavku zdravých jedál. Žiaci vytvorili plagáty zachytávajúce tzv.uhlíkovú stopu. V triedach prvého aj druhého stupňa sa uskutočnila prezentácia z exkurzie na tému: „Včelárstvo“, ktorú si pre mladších žiakov pripravili žiačky Alexandra Gallová (6.B) a Simonka Chmelařová (5.B) spolu s pani učiteľkou Marianou Galbavou. V jednotlivých triedach prezentovali tieto dve žiačky aj svoj pobyt na partnerskom stretnutí v Holandsku, na ktorom sa zúčastnili v rámci projektu COMENIUS v novembri 2012. Žiaci na vyučovaní vyjadrovali svoje názory na to, či viac konzumujeme miestne alebo dovezené potraviny, či viac využívame elektrospotrebiče na uskladnenie a prípravu potravín, alebo jeme vo väčšej miere  čerstvé a nespracované potraviny. Hovorili aj o dovoze potravín a jeho vplyve na životné prostredie a klímu, o potravinách z regiónu, o zdravej a nezdravej výžive. Žiaci prostredníctvom svojich plagátov prezentovali vlastné názory a uvádzali dôvody, ktoré druhy potravín, odkiaľ a prečo uprednostniť, vyjadrovali skúsenosti z rodiny, školy a svojho okolia.
Zároveň bola vyhlásená dlhodobá fotosúťaž s názvom: „Ekofarma zblízka“. Zapojením sa do tejto súťaže majú žiaci svojimi fotografiami priblížiť atmosféru života a činností na farme.
 


 


5411062

20.10.2019
Úvodná stránka