Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktivity realizované v školskom roku 2018/2019

SEPTEMBROVÉ AKTIVITY

 • Cvičenia v prírode, žiaci primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania
 • Účasť na súťaži Bež a vyhraj organizovanej Mestom Zvolen, žiaci primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania
 • Didaktické hry, žiaci primárneho vzdelávania
 • Účelové cvičenia, žiaci nižšieho stredného vzdelávania
 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili Spomienkového dňa holokaustu na Židovskom cintoríne vo Zvolene, kde vyjadrili svoj postoj i verejne (Správy RTVS).          
 • Žiaci 2. až 4. ročníka sa zúčastnili dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Detve  
 • ŠKD zorganizoval športové popoludnie v parku TU vo Zvolene.                                             
 • Žiaci 4. ročníka absolvovali besedu so psychologičkou z CPPPaP vo Zvolene:  Bezpečne na internete.
 • Žiaci 0. - 4. ročníka absolvovali besedu s inšpektorom Michalíkom z  MsP  Zvolen v rámci dopravnej výchovy na tému:  chodci a cyklisti.
 • Zorganizovali sme pre žiakov školy športové aktivity v rámci Európskeho týždňa športu.                       
 • Prihlásili sme sa do projektov:
  Záložka do knihy spája školy 2.-7.roč., s témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice,
  Medzinárodný environmentálny program Zelená škola 
  Projekty s tematikou zdravej výživy: Viem čo zjem! a  Hovorme o jedle!
 • Ukončili sme projekt  Erasmus+, mobilita KA1
 • Žiaci 5. ročníka a 6. ročníka absolvovali adaptačné programy a preventívne programy – prevencia šikanovania, ktoré škole poskytli psychologičky z CPPPaP vo Zvolene.
 • Pedagogická asistentka Mgr. Pavla Cicková sa zúčastnila  LingvaFestu v Bratislave v sekcii za rómsku komunitu, kde zároveň prezentovala prácu školy so žiakmi z MRK.

OKTÓBROVÉ AKTIVITY

 • Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Orol tatranský v DJGT Zvolen

 • V týždni od 15.10.-19.10. 2018 sa uskutočnil zber papiera. Vyzbieralo sa celkom 7 101 kg papiera

 • Žiaci I. stupňa sa zúčastnili súťaže VI. ročníka projektového  týždňa "Hovorme o jedle"    

 • Žiaci 5. ročníka absolvovali „Zoznámenie s knižnicou“  KK Ľ.Štúra Zvolen           

 • Žiaci 6. ročníka absolvovali prírodovedno-dejepisnú exkurziu Bojnického zámku a ZOO                                       

 • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili súťaž v technických zručnostiach a vedomostiach      

 • Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali literárno-dejepisnú exkurziu do B. Štiavnice                  

 • Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili audiovizuálnej prednášky - Svet médií, ktorú poskytla Škola zážitkov Harvart, Martin

 • ŠKD zorganizoval tradičnú tekvičkovú slávnosť Svetlonos              

 • Usporiadalo sa školské koho technickej olympiády pre 8. ročník                        

 • V rámci prázdninovej činnosti ŠKD zorganizovalo Šarkaniádu na Gavurkách                                                               

 • Žiaci nultého ročníka a vybraní žiaci školy sa zúčastnili výstavy ovocia a zeleniny na MsÚ Zvolenv rámci projektu Spolu to zvládneme lepšie                          

 • Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Čaro letnej záhradky, SZZ, MsÚ Zvolen                     

 • Zorganizovali sme zbierku granúl pre KS Zvolen                                                                

 • Vysielala sa rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa výživy na tému "Zdravá výživa a zdravý životný štýl" a pri príležitosti 100 rokov vzniku ČSR            

 • Vybraní žiaci 6. ročníka sa zúčastnili 1. prednášky v rámci DELESUN

 • Odoslali sa záložky do knihy partnerskej škole v rámci projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorého sazúčastnili žiaci 2.-5. ročníka.

 • V rámci spolupráce s Technickou akadémiou vo Zvolene absolvovali žiaci 8. ročníka vyučovanie v kovodielňach TA.     

 • Žiaci 5. a 9. ročníka absolvovali elektronické testovanie NUCEMu ako súčasť prípravy na T5 a T9.

  NOVEMBROVÉ AKTIVITY

 • Žiaci 6. ročníka absolvovali  prednáška v rámci projektu "Viem čo zjem" s Mgr. Gondášovou z RÚVZ vo Zvolene.

 • Začiatkom novembra žiaci 5.A  absolvovali  prípravné elektronické Testovanie T5-2018, MAT, SJL                              

 • Workshop pre učiteľov a asistentov učiteľa, CPPPaP Zvolen. Zúčastnili sa ho vybraní pedagógovia.

 • 08. 11. 2018 Žiaci navštívili mobilné planetárium, I. st., V.A (telocvičňa školy)                             

 • Uskutočnili sa školské kolá olympiád:         

 • Školské kolo olympiády zo SJL, 8.a 9.roč.                          

 • Školské kolo technickej olympiády, II. st.                        

 • 12. 11. 2018 sa uskutočnila analýza profesijnej orientácie IX.A, IX.B pracovníčkami CPPPaP Zvolen          

 • Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali prípravu na celoslovenské testovanie v projekte: Komparo,  Exam Bratislava                                       

 • 16. 11. 2018 bol Deň otvorených dverí I., II. stupeň                                           

 • 21.11. 2018 Realizovalo sa celoslovenské Testovanie 5-2018,V.A            

 • Zúčastnili sme sa okresného kola, chlapci, stolný tenis, ZŠ Sliač              

 • 26. -27. 11.2018 Mgr. M. Kupcová sa zúčastnila školenie na identifikáciu obchodovania s ľuďmi, Piešťany

 • Vybraní žiaci 2.-4. roč. sa zúčastnili súťaže  Všetkovedko - súboj o najmúdrejšieho  medzi najbystrejšími.                     

 • 30. 11. 2018 Vybraní žiaci II. stupňa sa zúčastnili Plaveckej 12 hodinovky, Mestská plaváreň Zvolen                                       

 • 19. 11. a 22. 11. 2018 Návšteva výstavy - Dedičstvo Karola Veľkého VIII.A,B, IV.A 

 • Žiaci IV.B absolvovali program SNG  - Zvolenský zámok: Svet podľa Karola Veľkého a Tajomstvá Zvolenského zámku.

 • 08. 11. 2018 sa realizovalo informačné stretnutie pre rodičov: Rodič a žiak - plánujeme spolu kariérovú  budúcnosť dieťaťa, ÚPSVaR, Zvolen.                  

 • 09.-10.11. PaedDr. K. Zéthyová sa zúčastnila vzdelávania: Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich
  vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu
  OZ Pointre, Bratislava  

 • Realizovalo sa fotografovanie žiakov 1. ročníka                                     

 • 16. 11. 2018 Mgr. A. Cúttová sa zúčastnila prezentácie práce s mladými ľuďmi vo Fínsku projekt: Záruky pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne, Mesto Zvolen.      

 • V priebehu novembra sa realizovala voľba: Osobnosť školy. Za I. st. bola zvolená žiacka osobnosť školy Katarína Dvorská a 
  za II. st. Bianka Vilhanová.
                         

 • 19. 11. 2018 vybraní žiaci 6. roč. sa zúčastnili stretnutia v projekte Detská lesnícka univerzita Téma: Môže počítačová hra vyriešiť budúcnosť lesa?

 • 19.-23. 11. 2018 realizovali sa aktivity:  Európsky týždeň boja proti drogám - rozhlasová relácia na tému: Prevencia, príprava plagátov na propagáciu zdravého živ. štýlu na hodinách VYV,VUM, aktivity v rámci ŠKD.

 • Vybraní žiaci 6. ročníka sa svojimi literárnymi príspevkami prihlásili do súťaže:    Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko.

 • 19.-20.11. 2018 Paeddr. A. Veličová a Mgr. M. Baldovská sa zúčastnili vzdelávania v oblasti čitateľskej gramotnosti a v oblasti finančnej gramotnosti, MPC Banská Bystrica

 • 23. 11. 2018 Zúčastnili sme sa Žiackej konferencie  - Križovatky šťastia, výber žiakov

  VII.A, ZŠ, Námestie mládeže                                             
  V novembri sa ukončil  projekt  Kozmove dobrodružstvá, 0.A v spolupráci s CPPPaP Zvolen, Mgr. Šimšáleková           

 • 27. 11. 2018 Bc. D. Melicherčíková sa zúčastnila vo fókusovej skupine: potreby pre mladých v meste Zvolen, Novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí, KK Ľ. Štúra, Zvolen, Nadácia pre deti Slovenska, Workshop - Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom vo meste Zvolen

 • 28. 11. 2018 Aktivita ŠKD: Bezpečný internet

 • 30.11. 2018 Žiaci IV.A sa zúčastnili animačného programu Tichý hosť, tvorivé dielne v rámci SNG Zvolen

 • Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili súťaže: Technický talent, TA Zvolen.

  DECEMBROVÉ AKTIVITY

 • V priebehu mesiaca december sa realizovali školské kolá súťaží a olympiád:

  Geografická olympiáda, dejepisná olympiády, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, olympiáda z cudzieho jazyka (anglický, ruský, francúzsky a nemecký jazyk) -  5.-9.ročmíka Pytagoráda v kategóriách P3 až P8.

 • 04. 12. 2018 sa uskutočnilo  okresné kolo v basketbale dievčat, ZŠ Nám. mládeže.

 • 05. 12. 2018 sa žiaci I. stupňa, V.A,VI.A,B triedy zúčastnili mikulášskeho divadelného predstavenia: O troch krásach sveta v DJGT Zvolen. Zároveň im boli odovzdané mikulášske darčeky.

 • 06. 12. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale chlapcov, ZŠ Nám. mládeže          

 • Uskutočnila sa beseda s inšp. Michalíkom z MsP zvolen:  Prevencia kriminality mládeže, VII.A, VIII.A,B trieda  

 • Zúčastnili sme sa tradičného podujatia Javor-SOŠ drevárska - DOD, výtvarná a technická súťaž, výber žiakov II. stupeň

 • Realizoval sa preventívny program Filipko, CPPPaP Zvolen, II.A                                           

 • 11. 12. 2018 Realizovalo sa spoločné zasadnutie Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ         

 • 18. 12. 2018 Realizoval sa: Preventívny program CPPPaP Zvolen, VI.A trieda

 • 19. 12. 2018 Realizovalo sa slávnostné ocenenie: Osobnosť mojej školy, Zvolenský zámok (Katarína Dvorská IV.B, Bianka Vilhanová, IX.B). Žiakov ocenili primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová a vedúci OŠ Mgr. Miroslav Marcinko.

 • V priebehu  mesiaca novembra a decembra žiaci 8. ročníka  navštevovali v rámci predmetu technika vyučovanie v dielňach TA
  vo Zvolene.

 • Zoznámenie sa s múzeom - hodina v múzeu. Absolvovali žiaci V.A triedy, DLM Zvolen

 • Vzdelávacieho seminára s fínskymi lektormi SOŠ dopr. Zvolen - praktické nástroje a princípy práce s mladými ľuďmi ( projekt Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne) sa zúčastnila Bc. D. Melicherčíková

 • Realizoval sa výchovný program Hmyzí hotel, TU Zvolen – environmentálny  program na tému Hmyz a jeho význam v meste, VI.A

 • 18. 12. 2018 realizoval sa workshop pre žiakov na rozvoj čitateľskej gramotnosti s Tiborom  Hujdičom - Čítanie deťom, I. stupeň a pracovný seminár k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ v rámci projektu Škola inkluzionistov

 • 19. 12. 2018 Realizoval sa projektový deň v anglickom jazyku II. st., lektori SJŠ Speak Banská Bystrica.                               

 • Priebežne sa realizovali aktivity spojené s blížiacimi sa vianočnými sviatkami:

 • Zorganizovali sme charitatívnu  zbierku pre deti z Detského domova Ratolesť, Tŕnie

  (ošatenie, hračky, cukrovinky). Žiaci VIII.A triedy spoločne s p.uč. triednou Mgr. M. Lukačkovou a p. riaditeľkou Mgr. A. Cúttovou  navštívili deti v detskom domove a odovzdali im zbierku.

 • Vianočné tradície a zvyky u nás 5.-7.roč. na hodinách výtvarnej výchovy                    

 • Spievanie kolied na hodinách hudobnej výchovy, 5.-8.roč.                                

 • Vianočné pozdravy pre seniorov, IV.B, VI.A, VII.A     

 • Vianočné pozdravy pre učiteľov - dôchodcov     

  Vianočné pozdravy pre ľudí v inštitúciách, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov školy alebo so školou spolupracujú a pomáhajú jej zabezpečiť chod školy

 • Realizovala sa Vianočná besiedka s rodičmi žiakov 0. ročníka

 • Tradičné predvianočné  aktivity v rámci činnosti ŠKD

 • Prezentácia školy na školskom webe, facebooku a v regionálnej tlači (MY, ECHO)

 • Vyvrcholením aktivít v mesiaci december bola vianočná akadémia – kultúrny program Vianoce s Jednotkou, ktorá sa uskutočnila 13. 12. 2018 v KS ŠD  Ľ. Štúra pri TU vo Zvolene už po piatykrát. Škola ju pripravila pre žiakov, rodičov žiakov, zamestnancov a priateľov Jednotky.

 • 21. 12. 2018 vianočné rozhlasové vysielanie zostavené z pozdravov, venovaní a vianočnej hudby.

  JANUÁROVÉ AKTIVITY

 • Žiaci 3.a 4. ročníka sa zúčastnili 7. januára 2019 novoročného turnaja v minifutbale v IX. ZŠ, Námestie mládeže, kde obsadili 4. miesto.

 • Chlapci II. stupňa sa zúčastnili obvodného kola vo florbale v ZŠ D. Savia, kde obsadili 3. miesto.

 • 14. januára 2019 sa uskutočnili triedne schôdzky RZ.

 • 17. januára 2019 sa mužstvo chlapcov 3. a 4. ročníka zúčastnilo turnaja Minihokej s loptičkou, ktorý organizoval HKM Zvolen v spolupráci s Mestom Zvolen, vedúcim odboru školstva Mgr. Miroslavom Marcinkom.

  Chlapci obsadili 2. miesto. Po skončení turnaja mali možnosť navštíviť hokejovú šatňu A mužstva, kde zvolenským hokejistom dávali „zvedavé“ otázky týkajúce sa hokeja, získali od nich autogramy a spoločne sa s nimi odfotili. Turnaj bol pre chlapcov veľkým športovým zážitkom.Školu reprezentovali: Samuel Kupec, Juraj Murányi, Boris Neuman, Alex Pálka, Martin Sásik a Michal Vojtek.

 • ŠKD zorganizoval pre deti navštevujúce ŠKD návštevu filmového predstavenia v Kinostar Európa Zvolen.

 • Koncom januára sa družstvo žiačok II. stupňa zúčastnilo obvodného kola vo florbale, kde obsadili 3. miesto.

 • Boli odoslané práce žiakov (pracovné listy zo SJL a výtvarné práce) II.A, IV.A,B do súťaže na podporu rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov Čitateľský oriešok. Žiakov pripravovali triedne pani učiteľky: Mgr. Egryová, Mgr. Holá, Mgr. Sladkovská.

 • Uskutočnilo sa rodičovské združenie v rámci projektu Spolu to zvládneme lepšie pre rodičov žiakov zo SZP.

 • V rámci projektu Detská lesnícka univerzita, žiaci navštívil zubriu oboru v Lovciach (Topoľčianky).

 • V dňoch 30.1. a 31.1. 2019 sa realizoval v triedach 9. ročníka projekt Educate Slovakia v spolupráci s vysokoškolskou agentúrou AISEC  UMB v Banskej Bystrici na podporu komunikácie v anglickom jazyku.  Dvaja stážisti z Indonézie strávili s našimi deviatakmi dva plnohodnotné dni rôznych prednášok a interaktívnych workshopov v anglickom jazyku.

 • 30. 01. 2018 bola rozhlasová relácia venovaný Medzinárodnému dňu bez internetu.

 • 30. 01. 2019 sa žiačky 9. ročníka za ŽŠR s p. uč. Mgr. E. Felixovou a p. riaditeľkou Mgr. A. Cúttovou zúčastnili slávnostného otvorenia KONEKTU – poradenského centra pre mladých v meste Zvolen.

 • Pedagogickí asistenti a školská špeciálna pedagogička sa zúčastnili vzdelávaní organizovaných EDUpointom v meste Zvolen.

 • Hlavnou úlohou školy v mesiaci januári bolo hodnotenie práce žiakov za I. polrok šk. roka 2018/2019. Žiaci si odniesli hodnotenia výsledkov svojej školskej práce v I. polroku v podobe Výpisov klasifikácie a pochvál udelených od triednej učiteľky alebo od riaditeľky školy.

 • Žiakom školy blahoželáme k dosiahnutým úspešným výchovno-vzdelávacím výsledkom v I. polroku školského roka 2018/2019!
   


 

 

 

 


5232255

25.4.2019
Úvodná stránka