Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  PaedDr. Adriana Veličová    
                                                              
Kontakt:                       velicova@azet.sk
                                       0918 534 025

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:   

  • každý prvý pondelok v mesiaci od 15.30 h do 16.30 h
  • každý piatok od 8.45 h do 9.45 h
  • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:     

  • každý piatok od 9.45 h do 10.45 h a po dohode

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

  • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.modernaskola.sk

 

 


 

Zápisný lístok

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí do strednej školy príde zákonný zástupca žiaka do základnej školy,
prinesie rozhodnutie o prijatí žiaka do strednej školy a výchovná poradkyňa PaedDr. A. Veličová
mu  vydá zápisný lístok.
Zápisný lístok sa vydáva na podpis len zákonnému zástupcovi žiaka /  je len 1 exemplár /.
Zápisný lístok odnesie zákonný zástupca žiaka do strednej školy, kde bol žiak prijatý a chce sa zapísať.
Ak sa neskôr rozhodne, že sa chce zapísať do v poradí druhej školy, do ktorej bol prijatý,
vyzdvihne si zákonný zástupca lístok v prvej škole a prenesie ho do druhej školy.
V prípade neprítomnosti výchovnej poradkyne si môžete zápisný lístok vyzdvihnúť
v kancelárii zástupcov riaditeľky školy na 1. poschodí.
Ďalšie informácie: 0918534025 / A. Veličová /


 

Harmonogram prijímacieho pokračovania na denné štúdium v stredných školách
pre školský rok 2017/2018

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 01. 02. 2018

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 20. 02. 2018

ZŠ odošle prihlášky do stredných škôl a  na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 28. 02. 2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ 21. 03. 2018

Talentové skúšky

25. 03. - 15. 04. 2018

SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory

do 31. 03. 2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín

05. 04. 2018

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory v SŠ

do 10. 04. 2018

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov do SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20. 04. 2018

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14. 05. 2018

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

17. 05. 2018

2. kolo prijímacích skúšok

19. 06. 2018

/použité skratky: SŠ – stredná školy, ZŠ – základná škola, ŠVS – školské výpočtové stredisko/


 

Informácie k duálnemu vzdelávaniu

Duálne vzdelávanie je poskytované žiakom SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene,
ktorá spolupracuje s firmami DM drogerie markt, BILLA, Kaufland, LIDL.
Kontaktné údaje na zodpovedné osoby za duálny systém vzdelávania vo firmách
BILLA, DM drogerie markt, Kaufland a LIDL:

Podnik

meno

Tel. kontakt

e-mail kontakt

BILLA
 

Viera Gibaľová

+421 903 890 384

v.gibalova@billa.sk

DM drogerie markt
 

Marcel Blaščák

+421 918 446 190

Marcel.Blascak@dm-drogeriemarkt.sk

KAUFLAND

Viera Hunčíková

+421 2 49590468
 

henrieta.huncikova@kaufland.sk

LIDL

Jana Pažítková

0910 807 354

032 65 44 103

jana.pazitkova@lidl.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétny link na každú firmu, kde nájdete zaujímavé informácie a propagačné videá: 


 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2017/2018


 


4859572

22.8.2018
Úvodná stránka