Prechod na navigáciu Hlavné menu

Školský klub Úsmev

Oznamy

Príspevok za ŠKD uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou .
Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ Mesto Zvolen. Výška mesačného príspevku je 8,- €.


Príspevok sa  uhrádza  do  20.  dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do  ŠKD  v priebehu  školského  roka,  za  prvý  mesiac dochádzky  sa  príspevok  uhrádza  vždy  do  troch  pracovných  dní  odo  dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza:
a)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi alebo  mu  bola  ÚPSVaR  schválená dotácia  na  podporu  výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
b) pri prerušení alebo obmedzení prevádzky ŠKD v čase letných prázdnin,
c) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa základnej školy, ktorej je školský klub  súčasťou  o ukončenie  dochádzky  dieťaťa  do  ŠKD  a  riaditeľ  vydá  písomný  súhlas s ukončením dochádzky; v tomto prípade sa príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol písomný súhlas riaditeľom vydaný

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0016 3444 4054

Dokument o stanovení výšky úhrady za príspevok ŠKD si môžete pozrieť a stiahnuť TU:

V mesiaci FEBRUÁR nás čaká:
 

  • JARNÉ PRÁZDNINY

  • 19. 02. 2018 - výlet do Kremnice - mincovňa, Múzeum gýča

  • 20. 02. 2018 - výlet do Banskej Štiavnice - Terra Permonia

V mesiaci MAREC nás čaká:

  • čitateľský maratón

 

Vyhodnotenie zberu papiera


 

Školský klub Úsmev

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 201

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 2018
Autor: škola

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 201

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 2018
Autor: škola

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 201

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 2018
Autor: škola

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 201

Exkurzia do zákulisia DJGT vo Zvolene, 23. 01. 2018
Autor: škola


 
 

 
 

Rozdelenie oddelení v ŠKD v školskom roku 2016/2017

I.   oddelenie   vychovávateľka Eva Šimunová
II.  oddelenie   vychovávateľka Erika Čankyová
III. oddelenie   vychovávateľka Miroslava Farbiaková

 


 

Ponuka klubovej činnosti 2018/2018

  • MALÝ ZÁCHRANÁR - utorok (15.00 - 16.30 h) - M. Farbiaková
  • ŠIKOVNÍČEK - streda (15.00 - 17.00 h) - E. Čankyová
  • FLOORBAL - streda (15.30 - 16.30 h) - E. Šimunová
  • RUSKÝ JAZYK - štvrtok (15.00 - 17.00 h) - M. Farbiaková

 

Časový rozvrh činnosti ŠKD

06.00 hod. - 07.30 hod.  - ranná činnosť

11.30 hod. - 14.00 hod.  - podľa oddelení: obedy, oddychovo-relaxačná činnosť, záujmová činnosť

14.00 hod. - 15.00 hod.  - rekreačná činnosť

15.00 hod. - 16.00 hod.  - vzdelávacia činnosť, klubová činnosť

16.00 hod. - 17.00 hod.  - voľné hry detí


 


4634349

26.2.2018
Úvodná stránka