Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty, ktoré chceme realizovať v školskom roku 2017/2018:

 • Medzinárodný environmentálny program Zelená škola – realizovaný v spolupráci s Centrom etickej a environmentálnej výchovy na Slovensku – Živica, zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia, separáciu odpadov, energiu, vodu, zeleň a ochranu prírody.   Z: Ing. Galbavá
 • Komparo v 4., 8. a 9. ročníku- zisťovanie úrovne vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a všeobecných študijných predpokladov. Z: Mgr. Ferianc
 • Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene: projekt Detská polícia, Správaj sa normálne, Daj prednosť životu – aktivity v oblasti prevencie rizikového správania žiakov a dopravnej výchovy. Z: Mgr. Balocová
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania – projekt budeme realizovať pod záštitou NUCEM-u, využitie IKT na realizáciu testovania žiakov. Z: Mgr. Ferianc
 • Tenis do škôl - zdokonaľovanie zručností v tenisovej príprave žiakov primárneho vzdelávania v spolupráci so STZ Bratislava.
 • Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety v spolupráci s UIPŠ Bratislava, umožňuje škole prístup k digitálnym vzdelávacím objektom a technické vybavenie interaktívnej učebne. Z: Mgr. Cúttová
 • Elekronizácia vzdelávacieho systému rezortu školstva v spolupráci s MŠVVaŠ SR – vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, zriadenie a vybudovanie digitálnych tried. Z: Mgr. Cúttová
 • Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí v spolupráci VÚDPaP Bratislava. Z: PaedDr. A. Veličová
 • Česko-slovenský projekt na podporu čítania detí a žiakov, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica: Záložka do knihy spojuje školy. Z: Mgr. Kupcová
 • účasť v projekte Education  Slovakia – spolupráca s vysokoškolskou agentúrou AIESEC v Banskej Bystrici– zabezpečenie týždenného pobytu zahraničných stážistov v škole, pochádzajúcich z rôznych kontinentov s cieľom aktívne komunikovať v cudzom jazyku a spoznávať kultúru iných krajín. Z: Mgr. Szilvási
 • Škola priateľská deťom – projekt zameraný na výchovu k ľudským právam v spolupráci s UNICEF. Z: Mgr. Balocová                   
   

Interné projekty:

 • Športom si zdravie upevňujeme - projekt tried pre nadané deti na šport na stupni primárneho vzdelávania so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu, tenisovú prípravu a športovú prípravu so zameraním na základy korčuľovania, lyžovania a plávania.       Z: Mgr. Krčmáriková
 • Malí mediálni machri - voliteľný predmet mediálna výchova v 6. až 8. ročníku, ktorého cieľom je viesť žiakov k nadobúdaniu kritického hodnotenia médií a ich vplyvu, objaveniu hodnotných a pozitívnych vplyvov a ich využitiu a taktiež k získaniu praktických zručností pri výrobe vlastnej rozhlasovej, televíznej relácie, resp. amatérskeho filmu. V spolupráci s vyučujúcimi výchovných predmetov a vedúcimi krúžkov humanitno-estetického zamerania   rozvíjať u žiakov kreativitu, pohybové a dramatické umenie. Podieľať sa na prezentácii práce školy. Z: Mgr. Felixová
 • Zdravá škola - aktivity školy v oblasti formovania zdravého životného štýlu a starostlivosti o zdravie. Súčasťou projektu je výmenný pobyt žiakov so základnou školou Staatliche Grundschoole v Steinheide v Nemecku. Z: Mgr. Hakelová
 • Dalton - prvky daltonského vyučovania realizované na stupni primárneho vzdelávania uplatňujúce princípy: samostatnosť, zodpovednosť, sloboda. Z: Mgr. Danihelová
 • Správame sa zodpovedne k prírode a k životnému prostrediu – projekt v rámci predmetov biológia, regionálna výchova, environmentálna výchova a anglický jazyk s využitím metódy CLIL a aktivít medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola. Z: Ing. Galbavá
 • Separácia odpadu a zber druhotných surovín - projekt ŠKD zameraný na separáciu odpadu a ochranu životného prostredia, zber papiera a PET fliaš. Z: M. Farbiaková
 • Projekty do ktorých sa ŠKD zapája sú kultúrne programy, ekologické programy, projekty zamerané na dopravnú výchovu, zdravú výživu, športové popoludnia a iné. V rámci ŠKD sú to hlavne vnútro klubové projekty ako: Svetlonos, Karneval, Dúhové dni, Týždeň zdravej výživy, Zber papiera a iné. Z: Šimunová

 


4859521

22.8.2018
Úvodná stránka