Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kontakty


 

Adresa školy: Základná škola, Ulica P. Jilemnického 1813/1, Zvolen, 960 01

Telefón: +421 45/533 09 32, +421 907 844 704, +421 911 390 140

IČO: 37888528
Elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

E mail: skola@1zszv.sk

Riaditeľka školy Mgr. Anna Cúttová: riaditel@1zszv.sk

Zástupca pre nižšie sekundárne vzdelávanie Mgr. Štefan Ferianc: jednotkazv@gmail.com

Zástupca pre primárne vzdelávanie Mgr. Ján Margóč: margoczv@gmail.com

Výchovný poradca: PaedDr. Adriana Veličová: velicova@azet.sk

Webmaster: webmaster@1zszv.sk

Webové sídlo školy: www.1zszv.sk

Predseda rady rodičov: Ing. Zuzana Trnková, rodicia1zs@gmail.com

 

Zariadenie školského stravovania: jedalen1zs@gmail.com, +421 45/5 479 302, +421 911 390 138

 

 


 

Úradné hodiny

Každý pracovný deň:

PONDELOK 7.30 h - 8.00 h 13.30 h - 14.30 h
UTOROK 7.30 h - 8.30 h  
STREDA 7.30 h - 8.30 h 13.30 h - 14.30 h
ŠTVRTOK 7.30 h - 8.30 h  
PIATOK 7.30 h - 8.30 h 13.30 h - 14.30 h

 


 

Legislatíva

Prehľad legislatívnych predpisov v regionálnom školstve nájdete tu:

https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

 

 


 

Zákony

 Zakony.pdf (53.9 kB) Zakony.pdf (53.9 kB)

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom ZODPOVEDNEJ OSOBY.

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Zvolene č. 78/2015 zo dňa 25. 05. 2015 a v  zmysle
 § 11 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou v rozpočtových organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, hlavný kontrolór Mesta Zvolen.

 

Spôsob podávania podnetov:

  • podnet  možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou
  • písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Mesto Zvolen, hlavný kontrolór, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
  • (3) podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby 
  • (4) podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu oznamenie307@zvolen.sk. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne

Kontakt na hlavného kontrolóra Mesta Zvolen nájdete TU


 
Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen

 

Transparentná škola

Protikorupčná politika Základnej školy, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene

 
Protikorupčný manažérsky systém

 
Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest

 
VP-smernica o verejnom obstarávaní 1-2017

 
Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu školník bol zverejnený na školskom webovom sídle dňa 08. 06. 2017

 
Vyhodnotenie obsadenia voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu - školník

 
Vyhodnotenie prieskumu trhu č. 1

 
Vyhodnotenie prieskumu trhu č. 2

 
Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - pedagogický asistent.

 
Vyhodnotenie obsadenia voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu - pedagogický aistent

 
Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - školský psychológ

 
Vyhodnotenie obsadenia voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu - školský psychológ

 
Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - pedagogický asistent.

 
Vyhodnotenie obsadenia voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu - pedagogický aistent

 

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba právo na prístup k informáciám, ktoré má základná škola k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.

Obmedzenia prístupu k informáciám upravuje zákon o slobode informácií v § 8 až §11 zákona:
a) ochranu utajovaných skutočností, b) ochranu osobnosti a osobných údajov, c) ochranu obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, konkrétne uvedené v § 11 zákona
o slobode informácií.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:
1. písomnou formou
na adresu: ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
na e-mail:  skola @1zszv.sk
2. osobne – na sekretariáte školy denne od 7,30 h do 14,30 h
3. telefonicky – na t.č. 045 /5330932 od 7,30 h do 14,30 h

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka
a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

Informácie je možné získať i na webovom sídle školy www.1zszv.sk

Žiadosti vybavuje riaditeľka školy, alebo ňou poverený zamestnanec ( ZRŠ pre I. stupeň, ZRŠ pre
II. stupeň, ekonómka školy, vedúca ŠJ) do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Informácie sa žiadateľovi podávajú vo vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.


 
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.1zszv.sk je vytvorené vzhľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch MF SR č. 276/2014 Z. z.

Všetky dokumenty na stránke sú zverejňované v súlade s Výnosom Ministerstva financií SR č. 276/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Ide najmä o súbory vo formáte pdf na čítanie ktorých je potrebný Adobe Reader od spoločnosti Adobe.
Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom. Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01

Internetová stránka je optimalizovaná pre: Internet Explorer 7, 8, 9, Mozilla Firefox 16.0 a vyšší a Google Chrome.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@1zszv.sk

Technický prevádzkovateľ
WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

Správca obsahu webového sídla
Mgr. Erika Felixová
webmaster@1zszv.sk 


 


4634420

25.2.2018
Úvodná stránka