Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Venujte 2% (3%) z daní (za rok 2016) v prospech Vašich detí

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Aj tento rok môžete pomôcť našej škole poukázaním Vašich 2 % /3 %/ zo zaplatenej dane za rok 2016.
 

Získané finančné prostriedky budú použité na nákup:

 • moderných vyučovacích pomôcok,
 • audiovizuálnej techniky,
 • športového náradia a náčinia,
 • na športovú a kultúrnu činnosť pre žiakov školy.

Tlačivo si môžete stiahnuť na www.1zszv.sk 
v sekcii Na stiahnutie alebo vyzdvihnúť
u ekonómky školy a triedneho učiteľa. 

Ďakujeme!


 

Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje,
že z organizačných dôvodov sa bude do konca tohto týždňa variť každý deň len jedno jedlo.
Od pondelka (23. 01. 2017)bude aj výber.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Mária Špániková
vedúce školskej jedálne


 

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Informácie o pracovnom mieste POMOCNÁ SILA v zariadení školského stravovania

 

Miesto výkonu práce:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Termín nástupu:
 • ihneď
Doba zamestnania:
 • plný úväzok na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:

a) vek nad 18 rokov
b) odborná spôsobilosť
c) zdravotný preukaz
d) bezúhonnosť

Zoznam požadových dokladov: a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný životopis,
c) overená fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V prípade prijatia: e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f ) zápočet rokov,
g) potvrdenie o vstupnej lekárskej prehliadke.
Adresa zamestnávateľa:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Kontakt zamestnávateľa:

 


Informácie o pracovnom mieste POMOCNÁ SILA NA VÝROBU MLIEČNYCH DESIAT A POMOCNÉ PRÁCE 
v zariadení školského stravovania

 

Miesto výkonu práce:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Termín nástupu:
 • ihneď
Doba zamestnania:
 • skrátený úväzok na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:

a) vek nad 18 rokov
b) odborná spôsobilosť
c) zdravotný preukaz
d) bezúhonnosť

Zoznam požadových dokladov: a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný životopis,
c) overená fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V prípade prijatia: e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f ) zápočet rokov,
g) potvrdenie o vstupnej lekárskej prehliadke.
Adresa zamestnávateľa:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Kontakt zamestnávateľa:

 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka

Vážení rodičia,

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine ponúka žiakom,
ktorí v školskom roku 2016/2017  končia 9. ročník,
možnosť duálneho vzdelávania4-ročnom odbore mechanik strojov a zariadení.

Teoretická časť štúdia bude realizovaná v SOŠ obchodu a služieb Krupina,
praktickú časť žiaci absolvujú vo firme CONTINENTAL Automotive  Systems Slovakia s. r. o. ZVOLEN.

 

Systém duálneho vzdelávania ponúka:

 • praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami v závode,
 • prípravu na povolanie u zamestnávateľa za pomoci vlastných inštruktorov,
 • podnikové štipendium, odmenu za produktívnu prácu,
 • pracovné oblečenie, cestovné, príspevok na stravu a odbornú literatúru,
 • pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia.


Žiak po absolvovaní štúdia získa:

 • maturitné vysvedčenie,
 • výučný list,
 • nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.


V prípade záujmu kontaktujte:

 •  výchovnú poradkyňu PaedDr. Adrianu Veličovú /0918 534 025/

alebo priamo

 • zamestnanca firmy Continental  Zvolen Mariána Lovása /0911 025 521/.

 

Novoročný turnaj v minifutbale


Novoročný turnaj v minifutbale žiakov I. stupňa ZŠ sa konal 8. januára 2017.
Naši žiaci sa umiestnili na nádhernom 2. mieste :) 
Školu reprezentovali: Boris Neuman – II. B, Andrej Paulovčík – III . A, Dávid Moška, Marián Giertli, Ivan Mojžiš – III. B,
Dávid Galanský – IV. A, Christián Ján Murín, Rastislav Sásik, Daniel Valentíny, Denis Kňažovič – IV. B
Za najlepšieho hráča mužstva ZŠ, P. Jilemnického 1813/ 1, Zvolen bol ocenený Denis Kňažovič, IV. B
Gratulujeme!


 

Osobnosť školy 2016

Dňa 21. 12. 2015 sa konalo na Zvolenskom zámku oceňovanie žiakov - Osobnosť školy.
Ocenení boli aj naši žiaci, Alžbetka Rábely, IV. A a Kamila Bienska, IX. A.
Blahoželáme!


 

ZLATÝ AMOS

Zapojte sa do ankety ZLATÝ AMOS,
súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku a vyhrajte zaujímavé ceny.
Prihláste svojho NAJ učiteľa, prihlášku nájdete TU

 


 

Výdaj mliečnych desiat

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať o výdaji desiat na Základnej škole Jilemnického 1813/1 a Jilemnického 1032/2
podávaním mlieka a mliečnych výrobkov, zeleninových a mliečnych potravín vo forme nátierok, pekárenských výrobkov.


Úhrada: 1 porcia, 0,50 € (I. a II. stupeň)
Vaše dieťa prihlásime len na základe úhrady poštovou poukážkou /prevzatie v kancelárii ŠJ/ alebo bezhotovostnej úhrady v peňažných ústavoch. Mesačnú platbu vo výške 10 € požadujeme uhradiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca s uvedením presného mena a priezviska žiaka a triedy /nie rodiča/ - desiata - do správy pre prijímateľa. Vracanie preplatkov realizujeme na konci školského roka.

Výdaj desiat bude realizovaný cez čipy v školskej jedálni počas prvej alebo druhej prestávky od 01. 10. 2016
Odhlasovanie desiat je možné do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa /nie ráno/.

V ponuke bude:

 • chlieb s rôznymi nátierkami /tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné/
 • sladké pečivo, celozrnné pečivo
 • jogurty, jogurtové mlieko
 • mlieko, kakao


Mária Špániková, vedúca ZŠS


 

Zmena príspevku na činnosť ŠKD

Na základe VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, sa od 01. 09. 2016 mení výška príspevku na činnosť ŠKD
na 8 € mesačne.

Príspevok sa  uhrádza  do  20. dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do ŠKD  v priebehu  školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok  uhrádza  vždy do troch  pracovných dní odo dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Viac info na webovom sídle mesta Zvolen.


 

Slávnostná certifikácia Zelenej školy

Dňa 05. 10. 2016 sa v Bratislave konala slávnostná CERTIFIKÁCIA Zelenej školy,
kde naša škola získala vlajku a certifikát Zelenej školy.
Ocenenie boli prevziať zástupcovia z kolégia Zelenej školy, Adam Berkeš, VIII. B a Kamila Bienska, IX. A
spolu s koordinátorkou programu p. u. M. Galbavou a p. riaditeľkou A. Cúttovou.
Tešíme sa z úspechu a ďakujeme všetkým zúčastneným za ich snahu v environmentálnom programe Zelená škola.
Kompletný článok si môžete prečítať TU


 

Pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor

Rada mládeže Slovenska Vás pozýva do celoeurópskych konzultácií
s mladými ľuďmi o smerovaní a budúcnosti Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg.
Jeho cieľom je zapojiť čo najväčšiu a najpestrejšiu vzorku mladých ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť k problémom súčasnosti.
Najjednoduchším spôsobom je vyplnenie anonymného online dotazníka, ktorý zaberie len pár minút.

http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/  Viac info na  http://strukturovanydialog.sk/
Ďakujeme!


 

Tenis v Jednotke

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola


 
 

 
 

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2016/2017 a to nasledovne:

- všetci žiaci a žiačky budú naďalej navštevovať pohybovú prípravu pod vedením kvalifikovaných učiteľov II. stupňa počas vyučovania,
- v  prípade záujmu vás, rodičov, je možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas činnosti školského klubu) pod vedením kvalifikovaného trénera LTC.

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externým trénerom v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ zabezpečí vyzdvihnutie a presun detí do priestorov TU Zvolen. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská
45/533 09 32 - Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

 

 

                                                                                                     


 

Zelená škola

Cerifikát Zelená škola


A je to tu!!! Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu
s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke. 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)
...viac fotiek v rubrike Projekty alebo v PK biológie...


 

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).


 
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

 

Plán práce na mesiac JANUÁR


 

Videoprezentácia školy


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


3371052

24.1.2017
Úvodná stránka