Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Pozvánka

Srdečne Vás všetkých pozývame na vianočný program našich žiakov
VIANOCE S JEDNOTKOU!
Tešíme sa na Vás 20. 12. 2016 o 16.00 hod.
v KONGRESOVEJ SÁLE ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA Ľ. ŠTÚRA vo Zvolene.


 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka

Dňa 09. 12. 2016 /piatok /sa vybraní žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnia
Dňa otvorených dverí a kultúrneho podujatia Javor v Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene.
Akcia bude prebiehať od 8,00 do 12,30 hod.,
pedagogický dozor vykoná PaedDr. Adriana Veličová, výchovná poradkyňa

 

 

Vážení rodičia,

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine ponúka žiakom,
ktorí v školskom roku 2016/2017  končia 9. ročník,
možnosť duálneho vzdelávania4-ročnom odbore mechanik strojov a zariadení.

Teoretická časť štúdia bude realizovaná v SOŠ obchodu a služieb Krupina,
praktickú časť žiaci absolvujú vo firme CONTINENTAL Automotive  Systems Slovakia s. r. o. ZVOLEN.

 

Systém duálneho vzdelávania ponúka:

 • praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami v závode,
 • prípravu na povolanie u zamestnávateľa za pomoci vlastných inštruktorov,
 • podnikové štipendium, odmenu za produktívnu prácu,
 • pracovné oblečenie, cestovné, príspevok na stravu a odbornú literatúru,
 • pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia.


Žiak po absolvovaní štúdia získa:

 • maturitné vysvedčenie,
 • výučný list,
 • nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.


V prípade záujmu kontaktujte:

 •  výchovnú poradkyňu PaedDr. Adrianu Veličovú /0918 534 025/

alebo priamo

 • zamestnanca firmy Continental  Zvolen Mariána Lovása /0911 025 521/.

 

Výdaj mliečnych desiat

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať o výdaji desiat na Základnej škole Jilemnického 1813/1 a Jilemnického 1032/2
podávaním mlieka a mliečnych výrobkov, zeleninových a mliečnych potravín vo forme nátierok, pekárenských výrobkov.


Úhrada: 1 porcia, 0,50 € (I. a II. stupeň)
Vaše dieťa prihlásime len na základe úhrady poštovou poukážkou /prevzatie v kancelárii ŠJ/ alebo bezhotovostnej úhrady v peňažných ústavoch. Mesačnú platbu vo výške 10 € požadujeme uhradiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca s uvedením presného mena a priezviska žiaka a triedy /nie rodiča/ - desiata - do správy pre prijímateľa. Vracanie preplatkov realizujeme na konci školského roka.

Výdaj desiat bude realizovaný cez čipy v školskej jedálni počas prvej alebo druhej prestávky od 01. 10. 2016
Odhlasovanie desiat je možné do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa /nie ráno/.

V ponuke bude:

 • chlieb s rôznymi nátierkami /tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné/
 • sladké pečivo, celozrnné pečivo
 • jogurty, jogurtové mlieko
 • mlieko, kakao


Mária Špániková, vedúca ZŠS


 

Zmena príspevku na činnosť ŠKD

Na základe VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, sa od 01. 09. 2016 mení výška príspevku na činnosť ŠKD
na 8 € mesačne.

Príspevok sa  uhrádza  do  20. dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do ŠKD  v priebehu  školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok  uhrádza  vždy do troch  pracovných dní odo dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Viac info na webovom sídle mesta Zvolen.


 

Slávnostná certifikácia Zelenej školy

Dňa 05. 10. 2016 sa v Bratislave konala slávnostná CERTIFIKÁCIA Zelenej školy,
kde naša škola získala vlajku a certifikát Zelenej školy.
Ocenenie boli prevziať zástupcovia z kolégia Zelenej školy, Adam Berkeš, VIII. B a Kamila Bienska, IX. A
spolu s koordinátorkou programu p. u. M. Galbavou a p. riaditeľkou A. Cúttovou.
Tešíme sa z úspechu a ďakujeme všetkým zúčastneným za ich snahu v environmentálnom programe Zelená škola.
Kompletný článok si môžete prečítať TU


 

Plávanie

V dňoch 05. - 06. 11. 2016 sa v Handlovej konali
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI,
kde Emma Bitalová, VI. B získala 1. miesto (50, 100, 200 m znak),
1. miesto (100, 200 m polohovka),
2. miesto (400 m polohovka) a
2. miesto (100 m kraul).
Gratulujeme!


 

Pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor

Rada mládeže Slovenska Vás pozýva do celoeurópskych konzultácií
s mladými ľuďmi o smerovaní a budúcnosti Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg.
Jeho cieľom je zapojiť čo najväčšiu a najpestrejšiu vzorku mladých ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť k problémom súčasnosti.
Najjednoduchším spôsobom je vyplnenie anonymného online dotazníka, ktorý zaberie len pár minút.

http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/  Viac info na  http://strukturovanydialog.sk/
Ďakujeme!


 

Tenis v Jednotke

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola


 
 

 
 

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2016/2017 a to nasledovne:

- všetci žiaci a žiačky budú naďalej navštevovať pohybovú prípravu pod vedením kvalifikovaných učiteľov II. stupňa počas vyučovania,
- v  prípade záujmu vás, rodičov, je možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas činnosti školského klubu) pod vedením kvalifikovaného trénera LTC.

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externým trénerom v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ zabezpečí vyzdvihnutie a presun detí do priestorov TU Zvolen. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská
45/533 09 32 - Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

 

 

                                                                                                     


 

Popoludnie s tenisovou raketou

Dňa 13. marca 2016 sa uskutočnilo v tenisovej hale LTC Lieskovec stretnutie hráčov a hráčok krúžku Tenisová prípravka
ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen.

Deti počas tejto príjemnej akcie s názvom „Popoludnie s tenisovou raketou“ predviedli svojim rodičom, učiteľom, pani riaditeľke Mgr. Anne Cúttovej a priateľom tenisu čo sa na hodinách venovaných tomuto krásnemu športu naučili. Pod vedením pána trénera Mgr. Tomáša Tužinského sa najskôr učili hrám a pohybovým schopnostiam, ktoré upevňujú ich telesné a duševné zdravie. Pretože deti hru milujú a radi medzi sebou súperia. Postupne prechádzali na zložitejšie hry s rôznymi tenisovými loptičkami a rôznymi raketami až sa dostali hravou formou k prvým tenisovým úderom a vedomostiam. A práve v tento deň mohli ukázať svoje tenisové zručnosti a obratnosti s tenisovou loptičkou a raketou. Do aktivít sa zapojili aj rodičia, ktorí boli právom hrdí na svoje ratolesti.
Všetci sme si oddýchli od každodenných povinností a spokojní, že sme vhodne využili voľný čas, odchádzali domov. Odmenou pre deti bol zaslúžený diplom sladkosť v podobe veľkonočnej čokoládovej pochúťky, ktorú pre deti pripravila majiteľka klubu LTC Ing. Janka Tužinská. 

Mgr. Monika Krčmáriková
koordinátor športovej činnosti
tried pre nadané deti na šport


 
 • IMG_0054.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0060.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0065.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0066.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • Popoludnie s tenisom2.jpg

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • Popoludnie s tenisom.jpg

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0082.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0083.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0092.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0116.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0119.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0118.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016


 

Zelená škola

Cerifikát Zelená škola


A je to tu!!! Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu
s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke. 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)
...viac fotiek v rubrike Projekty alebo v PK biológie...


 

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).


 
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

 

Plán práce na mesiac DECEMBER


 

Videoprezentácia školy


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


3281640

8.12.2016
Úvodná stránka